Projekts

Pasākumi, rezultāti un dokumentācija

Projekts „Eiropas Atjaunojošās kopienas” (European Communities of Restoration, ECOR) ilga divus gadus – no 2014. gada aprīļa līdz 2016. gada martam. Visi projekta pasākumi bija savstarpēji saistīti un tika īstenoti vienlaikus, lai sasniegtu vairākus atšķirīgus, taču savstarpēji cieši saistītus rezultātus.

Pamatziņojums
Uzsākot ECOR projekta īstenošanu, vispirms tika sagatavots detalizēts pamatziņojums, kurā tika aprakstīti Eiropas valstu jaunākie sasniegumi brīvības atņemšanai alternatīvu sodu jomā. Ziņojumā tika analizēta Eiropas Padomes darbība šajā jomā un pētīta pašreizējā situācija ES dalībvalstīs, tostarp tiesiskais regulējums, praktiskie apstākļi un pasākumi. Ziņojumā tika iztirzāta metodoloģija, ko izstrādājusi Asociācija notiesāto aizsardzībai un palīdzībai (Association for the Protection and the Assistance of the Convicted, APAC), un šīs metodoloģijas pielāgojamība izmantošanai Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šis ziņojums deva iespēju praktiski sagatavoties ECOR projekta uzdevumu izstrādei un īstenošanai. Pētījuma rezultāti tika izplatīti Eiropas tiesu nozares pārstāvju, tieslietu ministriju un citu svarīgāko ieinteresēto personu vidū. Tie ir pieejami arī zemāk redzamajā dokumentā.
ECOR Groundwork Report final

Eiropas Atjaunojošās kopienas: pieci jauni objekti
Otrs būtiskākais projekta devums ir pieci jauni objekti – Eiropas Atjaunojošās kopienas (tāpat esam nodēvējuši arī visu projektu), kur tika ieviesta APAC metodoloģija. Minētie objekti ir divas cietuma nodaļas un trīs sociālās reintegrācijas centri, kur bijušie ieslodzītie uzturas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma (t. s. pusceļa mājas). APAC metodoloģijas ieviešana šajos piecos objektos pozitīvi ietekmēja ne tikai reintegrācijas programmas dalībniekus, bet arī šo objektu personālu.

Pilotpētījuma ziņojums un rekomendācijas
Minēto objektu izveidošana tika rūpīgi vērtēta un pārraudzīta. Tika sagatavota plaša dokumentācija par Eiropas Atjaunojošo kopienu izveidi, lai iegūtu vispusīgu informāciju par APAC metodoloģijas izmantošanu Eiropas valstīs un to, kā šo metodoloģiju varētu izmantot turpmāk. Pilotpētījuma rezultāti un tālākās attīstības iespējas izklāstītas zemāk pievienotajā dokumentā.

ECOR Implementation strategy, piloting report and expansion analysis (13MB)

Dokumentālā videofilma
Tika uzņemtas dokumentālas videofilmas par ECOR projekta objektiem, kurā atspoguļotas šo objektu koncepcijas, izstrāde un izveidošana. Filma tiek izmantota, lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar ECOR projekta koncepciju un lai popularizētu ECOR metodoloģiju kā efektīvu likumpārkāpēju sociālās rehabilitācijas veidu un kā drošu alternatīvu tradicionālajai brīvības atņemšanai.

Mācību programma/materiāli
Lai darbinieki varētu apgūt Eiropas Atjaunojošo kopienu izveides pamatprincipus un to, kā ieviest un izmantot ECOR metodoloģiju, projekta gaitā tika izveidota atbilstoša mācību un profesionālās attīstības programma.

ECOR rokasgrāmata
Papildus mācību procesam projekta gaitā tika sagatavota vispusīga rokasgrāmata, kuras pamatā ir pamatziņojums un kurā ir detalizēti aprakstīta APAC metodoloģijas ieviešana un Eiropas Atjaunošanas kopienu izveidošana un uzturēšana. Rokasgrāmatas elektroniskā versija ir pieejama zemāk redzamajā dokumentā.

ECOR Manual LAT

Eiropas konference
Projekta noslēgumā noritēja ECOR konference, kurā ar šo projektu varēja iepazīties plašāks ieinteresēto personu loks. Konferencē piedalījās Eiropas valstu tiesu nozares pārstāvji, kuri pārrunāja jautājumus, kas radušies, īstenojot šo projektu, un diskutēja par projekta rezultātu plašāku izmantošanu.