Проект

Дейности, продукти и резултати

Продължителността на европейския проект ECOR – Европейски възстановителни общности е 2 години, от април 2014 г. до март 2016 г. Всички дейности по проекта са до голяма степен взаимообвързани, осъществяваха се успоредно с цел постигане на няколко отделни, но свързани по между си резултати.

Основен документ
На първо място чрез проект ECOR бе създаден детайлен основен документ,  очертаващ текущото състояние на алтернативите на лишаването от свобода в Европа. Проектът проучи работата на Съвета на Европа и настоящата ситуация в държавите-членки на Европейския съюз, включително правните рамки, практически условия и текущи дейности. Бе разгледана в дълбочина методологията APAC (Association for the Protection and the Assistance of the Convicted) и нейната адаптивност в европейските страни. Това послужи като основен практически документ за разработване и реализиране на целите на проект ECOR. Резултатите бяха разпространени широко сред съдебната общност в Европа, министерствата на правосъдието и други ключови целеви групи.
ECOR Groundwork Report final

Европейски възстановителни общности: 5 нови общности
Вторият основен резултат бяха петте нови обекта – Европейски възстановителни общности – (това е и името на проекта), в които  се прилага методологията АPAC. Тези пет обекта са  разположени в пет затворнически крила и един реинтеграционен център (преходни жилища след освобождаване от затвора). Прилагането на методологията APAC  има пряко позитивно въздействие, както върху участниците, така и върху служителите, работещи във възстановителните общности.

Доклад от пилотирането и препоръки
Създаването на петте общности и работата в тях беше оценявана и проследявана през цялото време. Всички получени данни са включени в документацията, отразяваща разработването и прилагането на Европейските възстановителни общности и методологията APAC в Европа и начините за нейното бъдещо приложение.

ECOR Implementation strategy, piloting report and expansion analysis (13MB)

Видеофилм
Наред с това бяха създадени шест видеофилма за дейността във възстановителните общности. Те се използват за представяне на концепцията пред по-широка аудитория. По този начин се предизвика интерес и  представи методологията като ефективен начин за рехабилитация на затворници и алтернатива на традиционното лишаване от свобода.

Обучителна програма/материали
Създадена бе обучителна и развиваща програма за обучение на хора в основните принципи на Европейските възстановителни общности, бе показано как се прилага и работи с методологията.

ECOR Ръководство
В допълнение към обучителната програма се създаде и подробно ръководство. То е базирано върху основния документ и излага в детайли процеса на изграждане и управление на Европейските възстановителни общности и прилагане на методиката APAC.

ECOR Manual BU

Европейска конференция
Във финалната фаза на ECOR, в рамките на Европейска конференция, проектът бе представен на по-широк кръг от целевите групи. На конференцията бяха поканени говорители от европейската общност на съдиите, за да дискутират въпроси, повдигнати от проекта и обсъдят приложение на постигнатите резултати.