Home

ECOR

Европейски възстановителни общности – алтернатива на лишването от свобода

В международен план, въпросите за дългосрочните последиците от нарастващата затворническа популация и ефективността на институцията затвор придобиват все по-голяма значимост. Докато затворът е приложим при особено опасни правонарушители, които представляват риск за обществото, то системното лишаване от свобода на всички категории правонарушители е контрапродуктивно и икономически неефективно. Финансовите разходи за поддръжка на местата за лишаване от свобода са значителни, а социалната цена – загуба на работна ръка на пазара на труда, разбиване на семействата и прекъсване на социалните контакти е неизмерима и често създава предпоставки за извършване на нови престъпления, което увеличава нивата на рецидивизъм и респективно социалните разходи, свързани с лишаването от свобода.

Доказателствата показват, че алтернативите на традиционното лишаване от свобода са по-ефективни в намаляване нивото на рецидивизъм, и че подкрепящите постпенитенциарни програми помагат за поддържане на ниските му нива. Въпреки това наличието на подобни програми е ограничено; тези, от които зависи взимането на решения относно пенитенциарната политика не са добре запознати с прилагането на алтернативни подходи, както и няма наложени европейски стандарти или критерии за прилагане на този тип програми и мониторинг. Без единни стандарти алтернативите на традиционните места за лишаване от свобода ще продължат да бъдат подценявани в полза на “изпитаните методи”, които увеличават обществените разходи и натоварват социалното благосъстояние.

Проектът Европейски  възстановителни общности – алтернатива на лишаването от свобода (ECOR) има за цел обмен и развитие на добри практики за подобряване условията на лишаване от свобода и насърчаване на неговите алтернативи, както и по-успешна постпенитенциарна ресоциализация. Той се стреми да адаптира методологията APAC, прилагана успешно в Латинска Америка, в рамките на която участниците се учат да поемат отговорност за себе си и за oбщността си, за миналото и своето бъдеще. Методологията, известна като Асоциация за защита и съдействие на осъдени (АPAC), насърчава участниците да осъзнаят гледната точка на жертвата, да придобият образователната и професионалната квалификация, насърчават се спортът и леката атлетика като средство за подобряване на самооценката и развиване на колективния дух.

Чрез личния си пример служители и доброволци на програмата демонстрираха положителна групова култура, просоциални и прообществени ценности, като по този начин се намали влиянието на негативната  затворническа  субкултура. Общоприетите норми и ценности бяха интернализирани – където бе възможно – и посредством участие в положителни обществени дейности в сътрудничество с обществени и младежки групи, спортни клубове, неправителствени организации и местния бизнес.

ECOR  проучи възможностите за алтернативи на традиционните форми на лишаване от свобода в Европа, като на базата на получените резултати създаваде четири нови възстановителни общности, работещи по методиката АPAC в отделни затворнически крила и в центрове за постпенитенциарна грижа, като всяка общност е с капацитет до 20 души. Оценяването и внимателното документиране на процеса на прилагане на методологията  позволи създаване на високи стандарти. Въз основа на получените резултати, бяха създадени наръчник и ръководство за обучение за прилагане на АРАС в европейски контекст, които се представиха, заедно с тематични документални филми от всяка общност, на заключителната Европейска конференция.

Демонстрирайки адаптивността и ефективността на програмата в Европа, проектът ECOR цели в дългосрочен план да популяризира методологията като надеждно и трайно решение на проблемите в местата за лишаване от свобода – пренаселеност, изолация, прекъсване на социалните контакти и рецидивизъм.