Události

Účast na projektu v roce 2020 – otevíráme přihlášky

Aktuálně otevíráme možnost účasnit se unikátního programu Building Bridges pro rok 2020.

V rámci ČR je již čtvrtým rokem realizován program pomoci osobám, které se ocitly ne vlastní vinou mezi jakýmikoli poškozenými/oběťmi trestného činu. Není přitom důležité, zda ten, kdo nám újmu způsobil, byl pravomocně odsouzen, anebo zda jej soud a trest minuly, nebo zda jsme o činu vůbec nikomu ani neřekli.

Jde o projekt podporovaný a akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR a opírá se o mezinárodní zázemí a mezinárodní metodologii. Pracuje na něm stejný tým v rámci Mezinárodního vězeňského společenství ČR, který již mohl výsledky v minulosti úspěšně vyhodnotit.

Pokud máte zájem neváhejte nás kontaktovat zde: jana.frydryskova@prisonfellowship.cz, tel: +420 608 533 264

Můžete náš kontaktovat též přes Facebook: https://www.facebook.com/bbrestorativejustice/

Zájemcům zašleme nezávazný dotazník možné pomoci v projektu BB pro poškozené a poskytneme veškeré potřebné informace.

Setkání obětí a pachatelů, Jiřice

Průběh projektu v  roce 2019

V roce 2019 podpořilo opět Ministerstvo spravedlnosti ČR  projekt BB v rámci “Rozvoje služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů” ze 70%, vlastní zdroje MVS, z.s pokryjí 30% částky.

Projekt byl ukončen k 31. 12. 2019

Vývoj projektu v jednotlivých měsících 1. leden 2019 – 31. prosinec 2019

V prvním pololetí roku se jednalo o přípravu zhodnocení projektu RT. Dále o nastavení spolupráce a harmonogramu pro rok 2019. O propagaci, včetně medializace (například TV Noe, Radio Proglas, Katolický týdeník, university a další) a nabídky projektu prezentacemi (osobními rozhovory, svědectvími obětí,  propagací v církevních společenstvích, na školeních MVS a pod). Dále RT spolupracoval s věznicemi a připravoval nejlepší možnou spolupráci, zvažoval uvedení projektu opět do ženské věznice a další varianty. S věznicemi bylo třeba diskutovat zejména o možnostech vstupu v hodinách, které vyhovují obětem. Projekt se také zaměřil na publikování dvou knih, a na jejich překlady z angličtiny. Začátek kurzů projektu byl připraven již na červen 2019, ale problémem byly cesty klientů na dovolené a dovolené pracovníků věznic, kdy věznice nejsou schopny během léta zajišťovat  vstupy klientů 1x týdně po dobou dvou měsíců. Prvně jsme se v roce 2019 domluvili s účastníky a věznicemi, že vyzkoušíme plný rozsah časové dotace projektu, tedy 8 týdnů. V minulosti se nám dařilo 5-6 setkání v jednom kurzu. Problematickou částí projektu je vždy nalezení dalších zdrojů, tedy 1/3 celkové výše dotace, a i tomuto tématu bylo třeba věnovat dostatek času a oslovovat organizace, u kterých by dotace byla pravděpodobná a oslovovat individuální dárce. Dále jsme připravovali i konání koncertu 5 Tváří Zdi, při kterém projekt propagujeme v Senátu ČR každoročně. Nejvíce prezentací proběhlo v církevních společenstvích, kam má MVS nejblíže. Projekt skončil dle plánu dvěma, proti minulosti  prodlouženými kurzy a nebyly kráceny indikátory projektu.      

 Projekt je možné vytvořit jako 5–8 týdenní variantu dle možností participujících obětí a dle možností věznic. V obou věznicích jsme zvolili variantu 8 týdenní, s níže uvedeným sledem probíraných témat. Problém nastal ve Věznici Jiřice, kde terapeuti Specializovaného oddělení Kemp, kde se projekt odehrává, museli nečekaně odjet na školení po začátku kurzu a tím jedno setkání vypadlo z programu a bylo možné uskutečnit jen 7 setkání z plánovaných 8. Osmé setkání ale bylo prodloužené a mohlo zahrnout veškeré vyučování, hosté přišli až později. Proto i v tomto případě se v plnosti probrala veškerá témata.

 

BB Vinařice 2019 pro 7 týdnů:

Témata: 

1

 Restorativní justice

2

 Co je zločin?

3

 Odpovědnost

4

 Přiznání

5

 Pokání

6

 Odčinění škody

7

 Cesta k usmíření a

Závěrečná oslava s hosty

   

 

BB Jiřice 2019 pro 8 týdnů:

Témata: 

1

Restorativní justice

2

Co je zločin?

3

Odpovědnost

4

Přiznání

5

Pokání

6

Odčinění škody

7

Na cestě k usmíření

8

Závěrečná oslava s hosty

Seminář a školení BB

Každoročně ke konání kurzů patří i školení nových dobrovolníků. V roce 2019 uspořádalo MVS kromě školení, které se konalo v lednu 2019 pro členy MVS pod vedením Akademie VS,  také Seminář projektu BB pro širší veřejnost a pozvalo zahraničního odborníka pro restorativní justici a autora knihy o projektu Building Bridges prof. Gerryho Johnstona z University Hull ve Velké Británii.

Seminář se konal v prostorech Langhans ve dnech 17. – 18. 10. 2019. O seminář byl nevšední zájem a zúčastnilo se jej  45 hostů. Seminář byl tlumočen do čj.

Seminář moderovala odborná garantka projektu BB JUDr. Petra Masopust Šachová PhD. Kromě Hlavního hosta přednášela Mgr. Petra Vitoušová z BKB, hovořila rovněž ředitelka PMS PhDr. Andrea Matoušková, vychovatel Věznice Vinařice Josef Hrubý, nebo kaplan Věznice Stráž pod Ralskem Mgr. Martin Škoda. Projekt BB představila Výkonná ředitelka MVS Gabriela Kabátová, která vedla i výcvik facilitátorů projektu a simulaci projektu.  

 Publikace k projektu v roce 2019

 Během roku 2019 se podařilo zajistit překlad a publikaci dvou knih na téma restorativní justice. Prvním titulem je kniha autorů Dan Van Ness a Charles Colson: „Čas pro restorativní justici.“ Druhým titulem je kniha prof. Gerry Johnstona a Iaian Brian „Building Bridges Prisoners, Crime Victims and Restorative Justice“. Knihy jsou publikovány se souhlasem autorů v nakladatelství Triton. K dodání v lednu 2020.    

 

 •  Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé uživatele služby
 • V každém roce je nutné věnovat první měsíce zejména nabídce služby, přípravě další spolupráce s věznicemi, hodnocení projektu, zprávám o realizaci projektu a propagaci projektu.
 • RT se soustředil na hledaní inovativních typů nabídky služby. RT mapoval a hodnotil výstupy, tedy úspěšnost jednotlivých způsobů nabídek.
 • V případě nabídky vstupu do věznice a rozhovorů s pachateli panuje u CS velké množstí pochybností a předsudků, se kterými je třeba pracovat na bázi předávání zkušeností z minulých projektů, které byly úspěšné. Předávání nejlépe zajišťují minulí participující, ale rovněž psycholog a facilitátoři projektu. Tento postup se osvědčuje již opakovaně. Naopak se bohužel stále potvrzuje, že pro pozvání do projektu zatím nepomáhá zviditelňování projektu, nicméně RT se shodl, že bude ve zviditelňování pokračovat, aby se informace o nabídce stávala běžně známou a dostupnou. Pro vstup do projektu je ale třeba osobní přístup, jakým je přednáška, rozhovor, osobní svědectví a další.
 • CS, která se o projektu dozvěděla různými předávacími způsoby, byla nakonec vždy informována individuálními rozhovory o průběhu projektu a jeho cílech a očekávaných výsledcích. Jednalo se o poměrně velké nasazení celého RT při předávání informací při osobních setkáních, ale i telefonicky v osobních rozhovorech. V tomto ohledu nenastal žádný přelom od předchozích let, jakkoliv se RT o změnu nabídky služby stále snaží.  
 • CS skupina musí být podrobně seznámena s harmonogramem projektu, i s materiály, které budou participující používat. CS musí mít pro projekt a jeho konání dostatek času, protože projekt se odehrává uvnitř věznice, která se nemůže docela přizpůsobit potřebám CS, jakkoliv by o to měla zájem a pro CS by to bylo velmi vhodné.

Od roku 2018 používá RT a psycholog Dotazník možné pomoci, který byl vytvořen v českých podmínkách. Psycholog jej používá pro určení připravenosti a vhodnosti klienta k participaci v projektu. Jedná se o základní dotazník pro osoby postižené nějakou mírou poškození ze strany jiných osob, nejčastěji kriminální povahy. Dotazník možné pomoci je stručný, srozumitelný a pomůže oběti vyjasnit její pocity.

Pro potenciální zájemce, kteří mají zájem o vstup do projektu  je třeba volit mimořádnou opatrnost.

Kontext: Dotazník, který je pro ně učen musí být součástí slovní komunikace či přednášky, ve které je projekt náležitě popsán.

Samotný dotazník je záměrně velice stručný, protože představuje první orientační krok.

Obsahově je zaměřen na několik základních okruhů:

Objektivní existence nějakého zásahu do života z okruhu jevů kriminální, anebo násilné povahy, případně jiná forma stresu, která byla nějakou osobou vyvolávána.

Způsob, jak oběť tuto situaci zpracovala, jak se s ní vyrovnávala, a jaký náhled na ni pociťuje nyní.

Jaká je míra, resp. flexibilita možné řízené změny tam, kde figuruje stále stres, který by se dal odstranit.

Technicky jsou otázky řazeny jako volby postojové pětibodové škály, které se v některých bodech záměrně pro kontrolu nahodilosti odpovědi překrývají.

Podle výsledků je zde teprve skupina osob, které se zúčastní individuálního rozsáhlejšího interview s psychologem. Teprve tam se určí zda a s kým nadále pracovat.

V další fázi přípravy se RT tým zaměřil zejména na konzultaci s GŘVS, konzultace s vytipovanými věznicemi a plánem postupů přípravy uvnitř věznic. RT tým oslovoval dále možné zájemce o službu a konzultoval s nimi intenzivně vstup do projektu na základě mapování jednotlivých potřeb účastníků. RT dále propagoval projekt a medializoval tento typ služby. RT navštěvoval církevní společenství a vysvětloval možný pozitivní dopad pro účastníky projektu. Po všech přípravách došlo k realizaci projektu ve dvou věznicích: Jiřice a Vinařice. Ve Vinařicích proběhlo 7 setkání obětí a pachatelů, v Jiřicích proběhlo 8 setkáních obětí a pachatelů. Setkáním předcházel výběr pachatelů a příprava ve spolupráci s pracovníky věznic. Následná setkání po ukončení projektu stále pokračují. Skupiny obětí a pachatelů z obou věznic mají zájem na dalším setkávání, která jsou již neformálního rázu, za asistence facilitátorů a pracovníků věznic.   

 

Shrnutí typického průběhu realizace služby pro oběť tr. činu:

 1. oběť dostává informaci jedním či více z výše uvedených způsobů předávání informace o nabídce služby
 2. oběť si sjednává individuální schůzku s členem RT, nebo telefonickou konzultaci
 3. oběť vyplňuje orientační Dotazník možné pomoci a to buď v přítomnosti člena RT, nebo při telefonickém rozhovoru odpovídá na otázky Dotazníku možné pomoci
 4. Psycholog projektu vyhodnocuje Dotazník možné pomoci a výsledek komunikuje s RT
 5. Psycholog a členové RT dále zůstávají v kontaktu s obětí a na základě získaných informací společně posuzují vhodnost vstupu oběti do projektu, hodnotí rizika, ale i časové možnosti pro projekt, vzhledem k jeho náročnosti (cestování, vstupy do věznic a 3 hod setkání, výstup, cestovaní do místa bydliště, to vše vyžaduje například uvolňování ze zaměstnání a je dalším rozhodujícím faktorem. Některé oběti cestují i z daleka a potřebují zajistit možnost přespání v Praze)
 6. Některé oběti byly posouzeny jako vhodné, ale z časových důvodů, či přílišné vzdálenosti věznice od Prahy nemohly do projektu vstoupit, mají ale zájem participovat v dalším cyklu setkávání.
 7. Vybrané oběti hovoří před vstupem do projektu s psychologem a znovu hodnotí své rozhodnutí
 8. Skupina vybraných obětí se účastní 3 hodinového setkání pro detailní seznámení s projektem a s časovými harmonogramy, s materiály, které bude skupina používat. Oběti se rozhodují pro míru publicity, kterou jsou ochotné projektu věnovat a podepisují případně souhlas s fotografováním.
 9. RT sladí možnosti věznic pro časový harmonogram projektu s možnostmi skupiny obětí.
 10. Oběti jsou poučeny o pravidlech, která platí uvnitř věznic a je jim zaručeno bezpečí.
 11. Nastává začátek projektu ve věznicích, kam oběti dojíždí buď vlastním vozidlem, nebo vozidly facilitátorů, nebo jiným způsobem. Skupina se setkává 30 minut před zahájením setkání a jednotlivci mají možnost klást otázky, které při vstupu do věznice vyvstávají.
 12. Během konání projektu se oběti seznamují s pachateli, probíhá interaktivní vyučování na daná témata / viz výše), každé setkání je dotováno 3 hodinami. Na začátku setkání a při ukončení mapuje facilitátor pocity, se kterými participující ten den přicházejí a se kterými na konci odcházejí, všichni pariticipující mají možnost neustále hodnotit průběh projektu.
 13. Po odchodu z věznice se skupina obětí má možnost sdílet neformálně dále například v restauraci, nebo na jiném místě a probírat průběh setkání. Každý participující ví, komu může z RT telefonovat v případě potřeby sdílet svůj prožitek ze setkání nebo z vlastních pocitů během následujícího týdne. Facilitátoři stále sledují pocity obětí. Potřeby pachatelů zajišťují pracovníci věznic.
 14. Projekt je ukončen tzv. Oslavou, při které participující dostávají Osvědčení o účasti v projektu BB a s odbornou veřejností a zaměstnanci věznice a medii mohou sdílet, co se v projektu naučili a jak je ovlivnil. Oběti přečtou dopisy vlastním pachatelům (nejsou odeslány) a mají možnost požádat o přímou mediaci s vlastním pachatelem přes PMS.
 15. Na konci projektu vyplní všichni účastníci hodnotící Závěrečné dotazníky, kterými mají možnost se vyjádřit k úrovni projektu, k vyučovaným tématům a mají možnost ovlivnit průběh projektu v budoucnosti svými připomínkami. Zejména hovoří o své míře uzdravení v tomto projektu a o dopadu projektu na prožitek v minulosti.
 • RT stále sleduje a na konci hodnotí, zda nedošlo k další viktimizaci obětí.
 • Shrnutí typického průběhu realizace projektu z pohledu pachatele:
 1. Pachatel dostává informaci o konání projektu skrze odborné zaměstnance věznice, případně letáky k projektu.
 2. Pachatel se může o projektu poradit s odborným pracovníkem věznice a do projektu se přihlásit.
 3. Pachatel je doporučen, či nedoporučen odborným pracovníkem věznice k participaci v projektu, je obeznámen s tím, že jeho účast v projektu nepomůže jeho snaze o dřívější propuštění.
 4. RT navštíví věznici a setká se s vytipovanými pachateli a vysvětlí průběh projektu. Pachatelé vyplní základní orientační dotazník, ve kterém popíší o jaký trest čin se jedná a jaká je motivace pro vstup do projektu. Členové RT a psycholog hovoří s jednotlivými pachateli a dotazník doplňují svými poznatky z rozhovoru. Psycholog projektu vyhodnocuje Dotazník a spolu s odbornými pracovníky věznice určuje finální výběr skupiny pachatelů.
 5. Následuje první setkání vybraných pachatelů s členy RT a podrobné seznámení s projektem, předání souhlasu/ či nesouhlasu s fotografováním, odpovědi na otázky k projektu, předání vyučovaných materiálů.
 6. RT sladí možnosti věznic pro časový harmonogram projektu s možnostmi skupiny obětí.
 7. Během konání projektu se pachatelé seznamují s oběťmi, probíhá interaktivní vyučování na daná témata / viz výše), každé setkání je dotováno 3 hodinami. Na začátku setkání a při ukončení mapuje facilitátor pocity, se kterými participující ten den přicházejí a se kterými na konci odcházejí, všichni participující mají možnost neustále hodnotit průběh projektu.
 8. Ve věznici jsou pachatelé informováni, koho z odborných zaměstnanců věznice mohou kontaktovat v případě otázek k projektu, nebo řešení případných krizí (tato situace zatím nenastala).
 9. Projekt je ukončen tzv. Oslavou, při které participující dostávají Osvědčení o participaci v projektu BB a s odbornou veřejností a zaměstnanci věznice a medii mohou sdílet, co se v projektu naučili a jak je ovlivnil. Pachatelé mají možnost předat obětem symbolické odškodnění, napsat dopis vlastní oběti ( který není v rámci projetu odeslán) a požádat o přímou mediaci s vlastní obětí přes PMS.
 10. Na konci projektu vyplní všichni účastníci hodnotící Závěrečné dotazníky, kterými mají možnost se vyjádřit k úrovni projektu, k vyučovaným tématům a mají možnost ovlivnit průběh projektu v budoucnosti svými připomínkami. Zejména hovoří o omluvě, přiznání a o chuti převzetí odpovědnosti za minulost a vyrovnání s vlastní obětí.
 11. Pachatelé mají možnost dalších následných setkání s RT a případně s oběťmi, na bázi spontánnosti navázaných vztahů a dobrovolnosti. Následná péče záleží jednak na zájmu pachatelů, jednak na možnostech pracovníků věznic.

Příklad dobré praxe (uveďte jaké formy spolupráce při informování, přijímání uživatelů a při poskytování služby jsou praktikovány, stručnou formu spolupráce s ostatními organizacemi apod.)

Klientka, zvlášť zranitelná oběť, sexuální zneužívání v dětství v rodině,  se připravovala pro vstup do projektu mnoho měsíců. Prošla dříve několika terapeutickými programy. Popisovala přetrvávající problémy ve vztazích, napětí v rodině, úzkost, neodpuštění, pocity odmítání.  O projektu se dozvěděla přímo od MVS před dvěma lety. Nebyla si jista, zda je pro ni projekt vhodný a byly nutné konzultace s psychologem, který účast doporučil.  Svou účast konzultovala opakovaně s facilitátory během celého prvního pololetí. V září 2019 se rozhodla do projektu vstoupit a posunula si pracovní dobu, aby se mohla účastnit minimálně 6 setkání z 8 plánovaných, více ji pracovní povinnosti nedovolovaly, nakonec se účastnila 7 setkání.  V projektu se účastníci střídají ve vyprávění svých příběhů a tato žena se přihlásila nečekaně jako první, kdo příběh sdílel na druhém setkání skupiny, údajně „aby odpadlo napětí čekání  na další setkání“. Příběh sdělila srozumitelně, a nečekaně otevřeně. Skupina, a zejména pachatelé, byli schopni ihned reagovat způsobem, který klientku překvapil pozitivností a vřelostí  přijetí a schopností vcítit se do její situace a pocitů, jakkoliv nikdo z pachatelů neprošel podobnou situací a byla pro ně nová.  Slova pachatelů vnímala mnohem pozorněji, než slova obětí ve skupině. Schopnost empatie skupiny pro ni byla překvapivá a léčivá. Témata dalších setkání rozebírají  odpovědnost, skutečnou vinu a přijetí odpovědnosti, falešnou vinu, a formy omlouvání pachatele. Opakovaně jsme viděli, že právě toto je klíčem k posunu obětí k uzdravení. Žena sdělila, že prožila „osvobození“ od mnoho svých pochybností o sobě, dokázala přijmout skutečnost, kdo je pachatelem a kdo obětí, a kdo nese odpovědnost, za to, co se jí přihodilo. Při každém dalším setkání její radost z výsledku očividně rostla.  Její hodnocení projektu bylo překvapivé: „ toto mi ještě žádná terapii nedala a nevysvětlila“, míněno učení o falešné vině.  Proces uzdravování se zde nesmírně dobře nastartoval a hodnocení pocitů této oběti je neobyčejně povzbudivé. „Z projektu jsem zřetelně profitovala, jsem nesmírně vděčná, byl to pro mě přelom, nechápu, že mi tak rozuměli, nechápu, že jsem musela jít do vězení, abych pochopila sebe sama a dostala naději“. S klientkou jsem dále v kontaktu a hodnotíme její stav i její následnou korespondenci s jedním z pachatelů, který má snahu jí dále pomáhat (zcela bez sexuálního podtextu z obou stran a bez manipulace, komunikace je dále pod dohledem). 

Dotazník pro facilitátory a organizátory

 1. Celková délka schůzek
 2. Výběr osob z obou stran
 3. Věrohodnost obětí, popř. jejich naivita, anebo uzavřenost
 4. Věrohodnost pachatelů, případně jejich snaha o stylizaci.
 5. Celkové klima schůzek.
 6. Objevují se zde prvky agrese?
 7. Objevují se prvky vyloženě pozitivního vztahu
 8. Do jaké míry je podobná metoda použitelná v širším měřítku
 9. Je realistické uvažovat o větším užití v nápravných zařízení – kde by mohly nastat problémy
 10. Jaký je Váš osobní pocit /záměrně „pocit“, tedy nikoli objektivní rozbor/, těch týdnů během BB
 11. Co se nevešlo a rádi byste dodali:

 co- facilitátor Vinařice:

Celkové klima schůzek: „I přes opravdu těžké příběhy obětí a pachatelů klima schůzek bylo úžasné, srdečné a upřímné.“

Objevují se zde prvky agrese? – „Neobjevují, dá se hovořit dokonce o vznikajícím přátelství mezi poškozenými a pachateli.“

Objevují se prvky vyloženě pozitivního vztahu? – „Ano, vznikly pozitivní vztahy, a i po skončení BB se účastníci setkávají na nástavbových setkáních.“

Do jaké míry je podobná metoda použitelná v širším měřítku, viz shoda s odpověďmi z předchozího roku: „Odsouzení dostali nabídku, dobrovolnost, oběti objektivní, respektující, pachatelé velká verva a snaha, sympatie, skvělé klima, vstřícné, vyloženě pozitivní vztah, vhodné rozšířit metodu i ve velkých věznicích, je to těžké a náročné, z hlediska přípravy, ale stojí za to, velmi vysoká úroveň, prostor byl, klíčové: poznání obětí, že odsouzení mají lidské chyby, posun ke změně, 6 plus 6 se osvědčilo. Je to projekt osvobozující, trauma končí, člověk konečně promluvil.“

Jaký je Váš osobní pocit /záměrně „pocit“, tedy nikoli objektivní rozbor/, těch týdnů během BB – “Kdo nezažil, neuvěří – setkání lidí, kteří by se pravděpodobně nikdy v životě nesetkali a při tom skvělá atmosféra, plná podpory, porozumění a respektu k druhému člověku.                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

co- facilitátor /Jiřice:  Celkové klima schůzek: „Na schůzkách se postupně vytvářela empatie a soudržnost mezi pachateli, oběťmi. Každý příběh prohluboval pocit vzájemné sounáležitosti a postupně bylo vidět, jak úcta k obětem a pochopení k pachatelům roste. V průběhu setkání si každý uvědomoval, že není vše tak jednoduché a jednostranné, jak se jeví. Okolnosti, které vedly k páchání trestné činnosti a úskalí obětí po spáchání trestného činu jsou mnohdy neviditelné pro druhou stranu. V tomto projektu si každý uvědomil, že ani na jedné straně to není lehké“

Objevují se prvky vyloženě pozitivního vztahu: „Ano. Na setkáních bylo vidět, jak pachatelé podporovali k sebevědomí oběť, která si prožila nepěkné dětství. U jiného příběhu byla radost, že křivé obvinění se vyjasnilo a ukázala se pravda. Oběti povzbuzovali pachatele se závislostmi, aby přehodnotili hodnoty a drželi se těch, které je budou motivovat odolávat pokušení k užívání návykových látek. Také byla podpora v tom, že člověk nemusí mít vše za každou cenu, ale je důležité být spokojený s málem a prožívat plnohodnotný život se sou rodinou a blízkými.“

Následující odpovědi se shodují s rokem předchozím: „Věrohodnost 100%, naivita nebyla, ne prvky agrese, metoda se dá využít více do hloubky i šířky, nenásilná, směřuje k pozadí trestného činu, může být i v jiných věznicích, osobní pocit velkého přátelství a porozumění, problém jen rozdíl názoru, ale vyřešilo se bez následku, lepší by byla větší místnost, dopad na oběti: výborný, uvědomění si charakterových vlastností osobností, které čin páchají, dopad na pachatele výborný, konec není v potrestání, počet členů ideální, zamýšlení se nad sebou.

facilitátor Vinařice

Výběr osob z obou stran: výborný, dynamika skupiny fantastická, vzájemné uzdravování

Věrohodnost obětí, popř. jejich naivita, anebo uzavřenost:oběti byly naprosto věrohodné, neoznačila bych je jako naivní, problematika pro ně byla nová,naivní nebyly, byly velmi otevřené, ve skupině okamžitě zavládla velká důvěra a pocit bezpečí

Věrohodnost pachatelů, případně jejich snaha o stylizaci: věrohodnost byla nadprůměrně veliká. U jednoho pachatele bych mírně vnímala stylizaci, přesto byl celkově jeho příběh převážně věrohodný a velkým přínosem

Celkové klima schůzek: velmi nadprůměrně pozitivní, silná důvěra, vzájemný přínos a uzdravování, atmosféra bezpečí

Objevují se zde prvky agrese? Ne

Objevují se prvky vyloženě pozitivního vztahu: Ve velké míře

Do jaké míry je podobná metoda použitelná v širším měřítku: Vždy je potřeba citlivý výběr, facilitátor, co-facilitátor, sílu projektu vidím v malém vzorku a poctivé, titěrné práci všech zúčastněných

Je realistické uvažovat o větším užití v nápravných zařízení – kde by mohly nastat problémy? :

Jen s finanční podporou, aby bylo možné hledat věřící odborníky a ideální využití je na specializovaných odděleních ve věznicích

Jaký je Váš osobní pocit /záměrně „pocit“, tedy nikoli objektivní rozbor/, těch týdnů během BB

fantastický, požehnaný, mocně uzdravující a nabíjející pozitivní energií, projekt má velký přesah a smysl.

                                                                                                          

facilitátor/Jiřice/: „Naivita se neměla čas projevit při poslouchání příběhů pachatelů, příběhy byly nosné, podrobně vyprávěné, a vyvolávaly ve všech silné emoční prožitky. Stylizace pachatelů byla z počátku rozpoznatelná, při sdílení měli obavy z toho, co si o nich oběti a facilitátoři budou myslet Po dovyprávění příběhu a zodpovězení otázek, pociťovali vždy všichni účastníci úlevu a radost z toho, že dostávají hlas a jsou skupinou pozitivně přijímáni.

Setkávání skupin je na  počátku vždy napjaté, účastníci se neznají a netuší, jak na sebe budou vzájemně reagovat. Nikdo si není jistý ani vlastními reakcemi. Každý pociťuje jistou míru napětí z představy, že bude vyprávět skupině svůj příběh.  Přátelské klima setkání od setkání vzrůstalo tím, jak se skupina a jednotlivci blíže poznávali, jak sdíleli své příběhy a traumata, až posléze  účastníci vyjadřovali potřebu být spolu déle, poznávat se  hlouběji, navrhovali projekt prodloužit, navrhovali post setkávání a lítost na blížícím se koncem. Pozitivní vztah skupiny i jednotlivců byl očividný a překvapivě silný. Pachatelé litují oběti, stydí se, že dělali podobné věci, o kterých oběti hovoří a které je zraňují. Pachatelé obětem radí tam, kde se jedná o probíhající traumata.

6 minulých kurzů projektu jasně hovoří a potvrzuje, že projekt vytváří bezpečné prostředí už svým nastavením a dobrou přípravou skupin. Kromě odmítnutí MVS zapojit sexuální delikventy a psychicky narušené jedince, lze projekt doporučit pro jakékoli pachatele a oběti, pokud projdou výběrem psychologa, doporučením zaměstnanců věznic. Pak je širší využití realistické.

Do projektu se hlásí nejen oběti, které ohlásily trestný čin, ale oběti z oblasti tzv. latentní kriminality. Domnívám se, že v dalších letech se MVS může začít více zaměřovat na právě tyto oběti, které často po mnoho let problém neřeší, protože se buď jedná o domácí násilí, nebo o šikanu (u mužů), nebo o zneužití a oběti se stydí čin oznámit. Po řadu let či desítky let mají některé oběti pocity viny, že se trestný čin stal právě jim a nemají se komu svěřit, nebo čin svěří jen jednomu člověku a zaváží jej mlčenlivostí. Nemohou se tak dostatečně uzdravit ze svých zranění a nedovedou rozpoznat, že co se jim přihodilo, nebyla jejich vina. I v letošním projektu se objevily oběti, které trestný čin řešily otevřeně až v projektu BB.

Věznice Jiřice a její část tzv. OV umožnila setkávání bez přítomnosti zaměstnanců věznice, ti se zúčastnili až závěrečného setkání.  V OT jsou jen vychovatelé, nikoli dozorci. To vše se pozitivně odrazilo na celém kurzu.   Místnost pro setkávání je v OV příliš malá, ale jinou místnost OV nedisponuje. Od loňského roku jsme se domnívali, že skupinu zmenšíme na 5:5, ale nakonec jsme přijali stejný počet účastníků jako vloni.  

Hodnocení  účastníky po ukončení projektu: ( výběr z několika stran odpovědí)

Oběti:

Muž, O, Jiřice: „Cítím se dobře. Během lekcí jsem zakoušel přátelskou atmosféru.  Nejvíce mi pomohla setkání, kde se hovořilo o falešné odpovědnosti a o předsudcích, kdy jako oběť nesu i část viny pachatele. Osvobození od tohoto předsudku je pro mne lékem k uzdravení. Porozuměl jsem některým vztahovým věcem, postojům a motivacím konkrétního jednání jak u sebe, tak u pachatele. Děkuji facilitátorům za jejich nasazení a skvělé citlivé vedení projektu. “

Muž O, Jiřice: „Očekávání se naplnila víc, než jsem čekal. Je dobře takový projekt dělat, člověk se hned na to dívá jinak“.

Žena O, Jiřice: „Myslím, že jsem se obě strany dobře sblížily, a byla dobrá atmosféra, bezpečné prostředí. Znovu jsem pochopila, jak je odpouštět důležité. Také to, že je mezi pachatelem a obětí jen malá hranice“. Vzkaz věznicím: „Aby zařadily tento program BB do svých věznic, protože mohou jen získat. Je to skvělý program, který pracuje nejen s myslí, ale i se srdcem“. „Chtěla bych moc poděkovat, je to projekt, který může změnit život pachatele i oběti“.

Žena O, Jiřice: „Příjemné, velký zážitek, uvědomění..Splnilo se mé pozitivní očekávání. Změna úhlu pohledu na pachatele. Za projekt děkuji.

Muž, O, Jiřice: Cítím se dobře, došlo k úlevě, poté co jsem prošel projektem. Cítil jsem v projektu důvěru i bezpečí. Pomohlo mi nejvíc, když mluvila jiná oběť a uvědomil jsem si věci, které se mě týkaly. Jsem z programu nadšený, doporučuji každému, kdo si něčím prošel (trestným činem). Naučil jsem se, že oběť nemůže za to, co se stalo, neodsuzovat ostatní, oběť není vinná, empatie…“

Žena O, Jiřice: cítím se dobře, emocionálně svobodná. Cítím se lehčí, jak z odtučňovací kůry. Nejzásadnější bylo slyšet od pachatelů, že já za své drama nemůžu. Vzkaz vedení věznic: podporujte tyto programy.“

——————————————————————————————————————–

Pozvání na seminář 2019: 

MEZINÁRODNÍ VĚZEŇSKÉ SPOLEČENSTVÍ, z.s.

Vás srdečně zve na dvoudenní seminář projektu:

BUILDING BRIDGES– RESTORATIVNÍ DIALOG MEZI OBĚŤMI A PACHATELI

 17. 10 – 18.10 2019

Centrum Langhans, Člověk v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Moderátor JUDr. Petra Masopust Šachová Ph.D. Právnická fakulta UP

Program 17. 10. 2019

Teoretická část semináře

9:30 Registrace a občerstvení

10:00 Zahájení: Gabriela Kabátová, MVS, z.s. , Výkonná ředitelka

PhDr. Andrea Matoušková, Ph.D.  Probační a mediační služba,

ředitelka

10:30 The campaign for Restorative Justice: Achievements and challenges, prof. Gerry Johnstone,

University Hull, GB

11:30 občerstvení

11:45 Historie projektu PFI – RJ Zacheův strom a vznik projektu Building Bridges

 1.   Kabátová, MVS, z.s.

12:05 Význam Doporučení Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech

JUDr. P. Masopust Šachová Ph.D. odborný garant projektu, Právnická fakulta UP

12:30 Výstupy z projektu BB v roce 2018, prof. PhDr. J. Kabát, MVS, z.s. psycholog

13:00 polední přestávka

14:00 Building Bridges Building Bridges: An experiment with new ways of bringing restorative

           justice to perpetrators and victims of offences in Europe prof. Gerry Johnstone, University Hull

15:00 Výpovědi obětí, které se účastnily projektu BB a diskuze

16:00 občerstvení

Program 18. 10. 2019

Praktický nácvik facilitace projektu

9:30 registrace a občerstvení

10:00 Potřeby a situace obětí násilných trestných činů, Mgr. Petra Vitoušová, Bílý Kruh bezpečí,

ředitelka

10:30 Projekt BB a jeho facilitace, G. Kabátová, MVS, z.s.

11:30- 11:45 občerstvení

11:45 Workshop BB 1

13:00 polední přestávka

14:00 Workshop BB 2

16:00 Předání certifikátů účastníkům semináře

Závazné potvrzení účasti: jana. frydryskova°prisonfellowship.cz do 30. 9. 2019

Počet míst: 40.  Je možné se účastnit i jen jednoho vybraného dne.

Účastníci, kteří chtějí obdržet Certifikát MVS, z.s. o školení se musí účastnit obou dnů.

Seminář bude tlumočen.

Hlavní přednášející semináře prof. Gerry Johnstone:

Gerry Johnstone je profesorem práva na University of Hull ve Velké Británii. Již dvě desetiletí zkoumá, píše a učí o restorativní justici. Mezi jeho hlavní publikace patří Restorative Justice: Ideas, Values, Debates, které vyšlo poprvé v roce 2002 (druhé vydání, 2011). Jeho poslední knihou, ve spoluautorství s Iainem Brennanem, je Building Bridges: Prisoners, Crime Victims and Restorative Justice (Eleven International Publishing, 2018).

Gerry Johnstone přednese dvě přednášky s těmito anotacemi:

A: Hnutí restorativní justice: úspěchy a výzvy

Po krátkém úvodu do konceptu restorativní justice představí prezentace čtyři výzvy, kterým musí restorativní justice čelit, má-li dosáhnout svých ambicí. Jedná se o: a) zajištění účasti oběti na procesech restorativní justice; b) nalezení způsobů, jak dosáhnout restorativní spravedlnosti v situacích, kdy není možné nebo žádoucí přímé setkání mezi pachatelem a obětí trestného činu; c) rozšíření restorativní justice na širší škálu situací, včetně nejzávažnějších trestných činů; a (d) podpůrné programy. Bude nastíněna povaha těchto výzev a budou prozkoumána možná řešení.

A: The campaign for Restorative Justice: Achievements and challenges

Following a very brief introduction to the campaign for restorative justice, the presentation will outline four challenges which the campaign needs to meet if it is to achieve its aspirations. These are (a) securing victim participation in restorative justice processes; (b) finding ways of doing restorative justice in situations where a direct encounter between a perpetrator and victim of an offence is not possible or desirable; (c) extending restorative justice to a wider range of situations, including the most serious criminal offences; and (d) sustaining programmes. The nature of these challenges will be outlined, and possible solutions surveyed.

B: Building Bridges: snaha o nalezeních nových cest, jak přivést restorativní justici pachatelům a    obětem trestných činů v Evropě

B: Building Bridges: An experiment with new ways of bringing restorative justice to perpetrators and victims of offences in Europe

Between 2014 and 2016, a consortium consisting of seven Prisons Fellowships (including the Prison Fellowship of the Czech Republic) and two research institutions, with financial support from the European Union, designed and implemented a new restorative justice programme in seven countries. Through action research, 14 pilot programmes were evaluated in terms of their outcomes and sustainability. The presentation will explain the background to this programme, how it was evaluated, and what we learned from our evaluation. The presentation will focus, in particular, upon what we learned about the potential of programmes such as Building Bridges to meet the four challenges identified in A.

——————————————————————————————————————–

Hodnocení projektu Building Bridges v průběhu roku  2018

V roce 2018 podpořilo Ministerstvo spravedlnosti ČR  projekt BB v rámci “Rozvoje služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů”

Závěrečná zpráva projektu ( část zprávy)

Restorativní program Building Bridges je realizován v souladu s posláním organizace Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. Building Bridges je program, v němž se setkává skupina obětí zločinu se skupinou pachatelů, a to za účelem „restorativního dialogu“ a učení se. Během kurzu mají oběti příležitost setkat se s „nesouvisejícími“ pachateli (tj. pachateli, kteří se nedopustili trestného činu přímo proti nim). Oběti tak mají příležitost vyprávět o svých zkušenostech s viktimizací, vyprávět příběh o zločinu, který proti nim byl spáchán, prožít určitou formu omluvy, účastnit se konstruktivního dialogu s pachateli, dojít k určité míře obnovy a uzdravení a získat emocionální podporu. Pachatelé mají možnost vcítění do pocitů obětí, tím pochopení a převzetí své odpovědnosti vůči vlastní oběti.

Projekt Building Bridges se skládá z mnoha částí, kterými jsou: úvodní nabídka služby RJ, rozhovor se zájemcem o službu, výběr pro projekt, resp. doporučení účasti/ neúčasti v projektu na základě dotazníků a rozhovorů,  vymezení časových možností pro účast v projektu, výběr věznic, stanovení termínů konání projektu, výcvik nových facilitátorů a asistentů ( co- facilitátorů), tisk materiálů,  stanovení dostupnosti věznice pro účastníka, individuální příprava pro vstup do projektu, skupinová příprava obětí pro vstup do projektu, výběr pachatelů pro vstup do projektu na základě doporučení odborných pracovníků věznic,   skupinová příprava pachatelů pro vstup do projektu, samotné konání projektu, závěrečná veřejná Oslava zakončení  projektu a případná následná setkání celé či dílčí skupiny,  o které mohou účastníci požádat. Individuální hodnocení projektu oběťmi, pachateli a facilitátory a  psychologem projektu.

Zájemce o službu ( oběť) kontaktuje MVS telefonicky na telefonních číslech nebo emailových adresách zveřejněných na  www.prisonfellowship.cz., případně osobně či písemně na adrese kanceláře MVS. O službu lze požádat i v rámci jakékoliv akce pořádané MVS, přímo u členů MVS.

V rámci prvního kontaktu byly obětem poskytnuty všechny informace podle zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb., zejména dle § 9, §13, s důrazem na práva poškozeného v rámci trestního řádu. Oběť získává vždy také informace o službách MVS, jakož i o tom, že veškeré  služby jsou poskytovány bezplatně.

Při realizaci projektu jsme vycházeli ze záměru projektu, kdy prostřednictvím facilitovaných setkávání skupin nesouvisejících pachatelů a obětí dostávají oběti možnost nejen slyšet příběhy odsouzených a snižovat tím míru svého napětí, zloby, či beznaděje a strachu (příp. démonizace) z vlastního pachatele, ale mohou vidět pachatele jiných trestných činů jako konkrétní zranitelné osoby, které také prožívají svá traumata. Mohou klást otázky, na které často nikdo jiný, než pachatel, nemá odpověď. Samotným rozhodnutím pro vstup do věznice berou oběti svou „kauzu“ do svých rukou a přijímají rozhodnutí jednat ve smyslu vlastní práce na „uzdravení“ a odstranění či zmírnění následků, které zločin působí. Již jen samotné rozhodnutí pro vstup do programu je částečně uzdravujícím krokem. Proto jsou úvodní rozhovory mezi pracovníkem MVS a obětí vždy zásadní. V neposlední řadě získává v rámci programu Building Bridges oběť trestného činu příležitost nerušeně sdílet svůj příběh, hovořit a být vyslechnuta v bezpečném prostředí a při dodržení veškerých zásad pro práci s oběťmi.

 

 Vývoj projektu v jednotlivých měsících 1. leden 2018 – 31. prosinec 2018

V prvním pololetí roku se jednalo o přípravu projektu, na kterém se podílel celý původní realizační tým, jakkoliv po zkrácení dotace byl od června počet pracovníků omezen. Přesto se nám podařilo nemožné a i po zkrácení dotace na polovinu jsme projekt v druhé polovině roku uskutečnili ve dvou věznicích podle původního plánu. Bylo to ale citelné krácení, které jsme kompenzovali dobrovolnickou prací a hledáním dalších zdrojů.  Realizace projektu byla z tohoto důvodu náročnější. Projekt ale skončil dle plánu, aniž by byly jakkoliv kráceny indikátory projektu a RT ukázal nevšední výkon.

 Leden 2018- zapojení RT pro přípravu projektu.

 1. Rozdělení kompetencí v RT
 2. Určení četnosti setkávání RT a forem spolupráce
 3. Vytvoření harmonogramu projektu
 4. Určení schématu rozšiřování spolupráce s dalšími subjekty
 5. Budování strategie nabídky projektu klientům
 6. Mezinárodní podpora projektu na základě konzultací a sdílení zkušeností evropských zemí, které realizují dále BB, komunikace s Universitou Hull, Británie
 7. Revize metodiky projektu BB při zapojení celého RT
 8. Rozvoj metodiky psychologické podpory obětí v rozhovorech a dotaznících, porovnávání se standardy jiných subjektů
 9. Plán evaluace projektu v jednotlivých fázích
 10. Plán pro výběr věznic, ve kterých se bude projekt uskutečňovat, mapování možností a zájmu věznic, setkávání, rozhovory
 11. Konzultace pilířů RJ v rámci justice s garantem projektu
 12. Hledání dalších dotací pro projekt

Únor 2018

 1. Konzultace RT s odborným garantem projektu pro diseminaci projektu
 2. Revize metodiky vedení projektu uvnitř věznic z pohledu obětí- konzultace s účastníky minulého projektu a nové mapování jejich pocitů, vzpomínek a ozdravného procesu během účasti v BB
 3. Další kroky k rozvoji spolupráce se subjekty zabývajícími se poradenstvím pro oběti
 4. Nabídky vstupu do projektu CS na základě strategií popsaných níže
 5. Revize materiálů pro tisk, manuál vedoucího, manuál participujícího, popis projektu
 6. Tvorba a revize plánu oslovování obětí dle plánu v projektu:
  I.                     Kontakt přímo ze strany oběti
  Oběť se sama přihlásí do programu na základě zveřejní informací.
  II.                   Osobní kontakt
  Jak jsem uvedli v dotační žádost, pro BB je nabídka účasti v projektu velmi ztížená faktem, že oběť má vstoupit do věznice, jakkoliv právě tento fakt má silný terapeutický účinek. Proto se země, které se podílejí déle na tvorbě metodiky BB shodují, že organizátoři mohou nabízet účast v projektu jednotlivým obětem,  které mohou znát členové týmu. I tak proto postupujeme a informujeme o nabízeném projektu a vysvětlujeme, jaký dopad má pro oběti trestných činů a v čem spočívá. Této způsob kontaktu se děje nejčastěji v křesťanských společenstvích, kde se lidé dobře znají a důvěřují si. Pokračujeme po celý rok v této cestě a prezentujeme projekt v jednotlivých církvích, zejména v těch, které se nacházejí v blízkosti věznic, protože pro poškozené je projekt časově náročný zejména při dojíždění do vzdálených míst.
  III.                 Výběr ze známé skupiny obětí
  MVS, z.s.  má své klienty, se kterými dlouhodobě pracuje. Tato metoda se ukazuje jako nejsnazší, ale nezůstáváme jen u ní.
  IV.                Odborné organizace
  Spolupracuje stejně jako v minulých letech s PMS a poradnami pro oběti tr. činů. V plánu máme spolupráci s policií a soudy, ale doposud k ní nedošlo Spolupráce s těmito organizacemi je zásadní, ale nikoliv vždy úspěšná, protože tyto organizace mají v píči klienty, kteří nejsou ve fázi, kdy mohou vstoupit bezpečně do projektu BB, ve kterém se jedná zejména o douzdravení oběti, nikoliv o pomoc v akutní fázi.
  V.                  Doporučení jinou obětí
  K přímému doporučení může dojít v případě, kdy jedna oběť, která se zúčastní programu, řekne o programu dalším. V případě MVS, z.s. jsou doporučení obětí, které se zúčastnily v minulosti projektu velmi důležitá, protože jde o s sdílení pocitů a praktických rad. Tato forma upozornění na možnost účasti v projektu je velmi účinná, jakkoliv ne všechny oběti z minulého projektu mají schopnost šířit myšlenky RJ. Některé oběti také nechtějí hovořit o svém traumatu a nesdílejí proto možnost účasti v projektu. Většina poškozených tak ale činí a o projektu informují.
  VI.                Akce nebo konference pro oběti
  Někteří organizátoři programů dokonce navštěvují akce nebo konference pro oběti nebo jejich asociace a hledají konkrétní oběti tam. Tyto metodu jsem zatím nevyzkoušeli.

 

Březen 2018

   
 1. Další setkávání RT pro rozvoj metodiky a plánu, další mapování vhodnosti pro výběr věznic, konzultace se zaměstnanci, cesty do věznic
 2. Mapování možné  spolupráce s vybranými církvemi, které účast v projektu mohou doporučovat ve svých sborech, cesty do sborů
 3. Setkávání minulých obětí s potenciálními zájemci o účast v projektu. Vysvětlovaní záměru projektu na základě plánu vytvořeného RT
 4. Mapování časových možností CS pro účast v projektu, konzultace s účastníky minulého projektu
 5. Tvorba dotazníku možné pomoci pro zvážení přijetí do projektu
 6. Tvorba dokumentů potřebných pro projekt BB (přihláška, dotazníky pro vstup, dotazníky evaluační, tvorba GDPR, konzultace s právními poradci
 7. Ústní dohody s věznicemi
 8. Propagace projektu
 9. Administrativní podpora projektu, tvorba schématu čerpání
 10. Hledání dalších dotací pro projekt

Duben 2018

 1. Posunutí časové realizace projektu uvnitř věznic, změna harmonogramu, změny v důsledku čekání na výsledek dotačního řízení.
 2. Konzultace se zájemci o projekt posunuty. ( CS skupina nemůže čekat na participaci v projektu déle než nezbytně nutnou dobu, čekání může být traumatizující, nebo demotivující- zkušenost z roku 2015)
 3. Schůzky RT k řešení alternativní realizace projektu  v případě zamítnutí dotační žádosti.
 4. Oslovování možných sponzorů pro realizaci projektu bez dotace
 5. Práce s CS, seznamování s projektem, jeho materiály a detaily průběhu, individuální i skupinová setkávání
 6. Hledání dalších dotací pro projekt

Květen  2018

 1.  Druhá změna harmonogramu pro vstup do věznic, čekání na výsledky dotačního řízení
 2. Jednání s GŘVS, navržení věznic pro realizaci
 3. Jednání s Věznicí Jiřice, stanovení možných terminů pro konání projektu
 4. Seznamování  terapeuta věznice s průběhem projektu
 5. Předávání a konzultace k profilu účastníka- vězně
 6. Stanovení postupu výběru účastníků
 7. Individuální setkávání s CS pro udržení kontinuity přípravy
 8. Další specifikace práce s materiály
 9. Učení souhry facilitace
 10. Simulace projektu v malé skupině mimo věznici, učení se facilitátorství
 11. Výběr dobrovolníků spolupracujících s RT

Červen  2018

 1. Věznice nabízejí podzimní termíny konání projektu, léto pro nedostatek zaměstnanců věznic nepřipadá v úvahu
 2. Finální výběr věznic:  Věznice Jiřice- objekt Otevřená věznice a Věznice Vinařice, podpora GŘVS
 3. Prezentace projektu v církvích pro nabídku služby
 4. Tvorba FB stránky pro projekt BB, pokračování popisu služby na stránce www.restorative-justice.eu
 5. Práce s CS, nabídka služby, výběr účastníků do projektu
 6. Evaluace příprav na schůzkách RT
 7. Dotváření plánu evaluace průběhu projektu uvnitř věznic
 8. Jednání o zvláštním účetnictví a čerpání
 9. Hledání dalších dotací pro projekt
 10. Setkávání RT pro finalizaci příprav
 11. Tvorba pracovních smluv po získání dotace
 12. Řešení změn po krácení dotace a po zmenšení RT- nové rozdělení kompetencí a spolupráce v rámci menšího RT

 

Červenec 2018

 1. Pokračující prezentace projektu BB v církvích, nabídka služby
 2. Oslovování CS všemi výše popsanými způsoby
 3. Práce s CS a výběr vhodných participujících
 4. Finalizace dotazníků a evaluace
 5. Příprava na školení facilitátorů
 6. Příprava pro diseminaci
 7. Konzultace s vězeňskými terapeuty o výběru pachatelů ve věznicích Jiřice a Vinařice, stanovení kritérií pro výběr
 8. Konzultace se zájemci o službu, telefonické intervence

Srpen 2018

 •  
 1. Dvoudenní školení nových facilitátorů projektu 20. a 21. 8.
 2. Simulace projektu pro nové facilitátory v rámci školení, postupné simulace spolupráce facilitátorů, s co facilitátory, rozdělování rolí
 3. Výběr a individuální příprava obětí vstupujících do projektu, konzultace, poradenství
 4. Propagace projektu ve věznicích
 5. Příprava medializace projektu
 6. Tisk nových 4 manuálů (Manuál facilitátora, Příručka pro vedení projektu, Sešit účastníka – stejný pro oběti i pachatele, Popis projektu)
 7. Propagace projektu mimo věznice, zejména v křesťanských kruzích
 8. Práce s CS, konzultační příprava na projekt, další postupný výběr obětí do projektu, telefonické intervence

Září 2018 

 1. Příprava Dohod o spolupráci v projektu BB s věznicemi Jiřice a Vinařice
 2. Intenzivní spolupráce RT na přípravách
 3. Konzultace ve věznicích Jiřice a Vinařice, přípravy prostor, vstupů, občerstvení, vybavení místností a další
 4. Individuální setkávání s oběťmi
 5. Práce s oběťmi – posuzování vhodnosti dané osoby pro participaci, příprava
 6. Telefonické intervence
 7. Příprava na závěrečné Slavnosti uvnitř obou věznic, vytipovávání zvaných hostů, pozvánky s předstihem

Říjen 2018

 1. Průběžné zpracování Dotazníků možné pomoci obětem, telefonní konzultace
 2. Písemné dohody s věznicemi Jiřice a Vinařice – podpisy smluv
 3. Příprava konečné podoby setkávání uvnitř věznic, výběr času, dne v týdnu, výběr místnosti, domluva o pohoštění klientů,
 4. Informování obětí o vězeňském prostředí, příprava na vstup do věznic, zajištění bezpečnosti pro oběti
 5. Finální posouzení výběru obětí pro obě věznice, vytipováno 6 obětí pro Jiřice, 7 obětí pro Vinařice
 6. Skupinová příprava a vzájemné seznámení participujících, dotazníky před vstupem do projektu
 7. Finální výběr pachatelů do projektu, vybráno 6 odsouzených ve věznici Vinařice a 7 odsouzených ve Věznici Jiřice
 8. Příprava odsouzených na projekt v jednotlivých věznicích.
 9. Propagace a medializace projektu: Rádio Proglas, Rozhlas 2, pořad sestry Angeliky „Jak to vidí“.
 10. Konzultace s PMS
 11. Vytipování většího počtu odsouzených vhodných pro projekt odbornými pracovníky věznic

Listopad 2018–prosinec 2018

 1. Finální příprava RT na zahájení projektu
 2. Individuální podpora obětem, Osobní setkání všech participujících s psychologem
 3. Začátek projektu v obou věznicích 8. 11. 2018
 4. Časová dotace v obou věznicích 3 hodiny týdně
 5. Ošetření péče o oběti i pachatele před setkáním i po každém setkání
 6. Průběžné hodnocení pocitů participujících
 7. Další setkání skupin uvnitř věznic – průběh projektu: 15. 11., 22. 11., 28. 11., 30. 11., 4. 12., a 6. 12., a 13. 12.
 8. Slavnostní ukončení projektu ve Věznici Jiřice 4. 12. v obecním sále Městského úřadu Jiřice za účasti odborné veřejnosti, zaměstnanců věznice, PMS, NNO, sociálních kurátorů, příbuzných participujících a místních obyvatel Jiřic a médií (časopis Respekt)
 9. Slavnostní ukončení projektu ve Věznici Vinařice dne 13. 12. uvnitř věznice, Spec. oddělení Kemp za účasti odborné veřejnosti, a médií (časopis Respekt, Český rozhlas Radiožurnál)
 10. Hodnocení projektu na schůzce RT
 11. Zpracování výstupů projektu

Projekt je možné vytvořit jako 5–8 týdenní variantu dle možností participujících obětí a dle možností věznic.  V obou věznicích jsme zvolili variantu 6 týdenní, pro kterou jsme upravili témata následovně:

BB pro 6 týdnů:

 

Témata:

1. RJ – oběti a pachatelé. Úvod a pojmy
2. Co je to trestný čin?
3. Zodpovědnost a vyznání
4. Odpuštění
5. Usmíření
6. Oslava s hosty
 1. Časová osa průběhu projektu: Věznice Jiřice, objekt Otevřená věznice ve finální fázi říjen-  prosinec 2018

 

22.10.18 – výběrové setkání s pachateli uvnitř věznice, finální výběr ze 12 zájemců, dotace 4 hodiny

30.10.18 –setkání s pachateli  – setkání vybraných účastníků, příprava na setkání s oběťmi, dotace 3 hodiny

5.11.18 – úvodní skupinové setkání s oběťmi, Praha, Teologická fakulta, osobní rozhovory, příprava skupin, dotace 3 hodiny

8.11.18 –   1. Setkání projektu BB dotace 3 hodiny, téma: RJ a postava Zachea

15.11.18 – 2. Setkání projektu BB dotace 3 hodiny, téma: Co je zločin, úhly pohledu

22.11.18 – 3. Setkání projektu BB dotace 3 hodiny, téma: Odpovědnost, přiznání a pokání

28.11.18 – 4. Setkání projektu BB dotace 3 hodiny, téma: Odpuštění

30.11.18 – 5. Setkání projektu BB dotace 3 hodiny, téma: Odčinění škody, usmíření

4.12.18 –   6. Setkání a Závěrečná oslava za přítomnosti zaměstnanců věznice, odborné veřejnosti a médií dotace 5 hodin

Pro nemoc posunuto na únor 2019: setkání skupin obětí a pachatelů po ukončení projektu k hodnocení a vzpomínkám

 1. Časová osa průběhu projektu: Věznice Vinařice ve finální fázi říjen-  prosinec 2018

 

19.10.18 – výběrové setkání s pachateli, finální výběr z 11 zájemců dotace 4 hodiny

2.11.18 – setkání s pachateli, příprava na setkání s oběťmi dotace 3 hodiny

5.11.18 – úvodní setkání s oběťmi,  Praha, Teologická fakulta, osobní rozhovory, příprava skupin dotace 3 hodiny

8.11.18 –   1. Setkání projektu BB dotace 3 hodny,  téma: RJ a postava Zachea

15.11.18 – 2. Setkání projektu BB dotace 3 hodiny, téma: Co je zločin, úhly pohledu

22.11.18 – 3. Setkání projektu BB dotace 3 hodiny, téma: Odpovědnost, přiznání a pokání

27.11.18 – 4. Setkání projektu BB dotace 3 hodiny, téma: Odpuštění

6.12.18 –   5. Setkání projektu BB dotace 3 hodiny, téma: Odčinění škody, usmíření

3.12.18 – 6. Setkání a Závěrečná oslava za přítomnosti zaměstnanců věznice,  odborné veřejnosti a médií dotace 5 hodin

10.1.19 –   setkání obětí a pachatelů po ukončení projektu k hodnocení a vzpomínkám dotace 3 hodiny

V obou věznicích všichni participující vypověděli své vlastní příběhy celé skupině a odpovídali na doplňující otázky přítomných. Pří závěrečné oslavě se již příběhy nevypráví, příběhy zůstávají jen ve skupině a jsou vázány mlčenlivostí.

 

 2. Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé uživatele služby

 1.  
 • V první polovině roku se jednalo o přípravu vstupu CS do věznic k realizaci projektu. RT rozběhl různé typy nabídky služby. Viz detailně výše. RT mapoval a hodnotil výstupy, tedy úspěšnost jednotlivých způsobů nabídek.
 • Pro CS je zásadní pocit bezpečí při uzdravování z traumatu trestného činu. V případě nabídky vstupu do věznice a rozhovorů s pachateli panuje u CS velké množství pochybností a předsudků, se kterými je třeba pracovat na bázi předávání zkušeností z minulých projektů, které byly úspěšné. Předávání nejlépe zajišťují minulí participující, ale rovněž psycholog a facilitátoři projektu.
 • CS skupina musí být podrobně seznámena s harmonogramem projektu, i s materiály, které budou participující používat. CS musí mít pro projekt a jeho konání dostatek času, protože projekt se odehrává uvnitř věznice, která se nemůže docela přizpůsobit potřebám CS, jakkoliv by o to měla zájem a pro CS by to bylo velmi vhodné.
 • CS, která se o projektu dozvěděla různými předávacími způsoby byla informována vždy individuálními rozhovory o průběhu projektu a jeho cílech a očekávaných výsledcích. Jednalo se o poměrně velké nasazení celého RT při předávání informací při osobních setkáních, ale i telefonicky v osobních rozhovorech.

Psycholog pro určení připravenosti a vhodnosti klienta používá Základní dotazník pro osoby postižené nějakou mírou poškození ze strany jiných osob, nejčastěji kriminální povahy. Jedná se o Dotazník možné pomoci, který je stručný, srozumitelný a pomůže oběti vyjasnit její pocity.

Pro potenciální zájemce, kteří mají zájem o vstup do projektu  je třeba volit mimořádnou opatrnost.

Kontext: Dotazník, který je pro ně učen musí být součástí slovní komunikace či přednášky, ve které je projekt náležitě popsán.

Samotný dotazník je záměrně velice stručný, protože představuje první orientační krok.

Obsahově je zaměřen na několik základních okruhů:

Objektivní existence nějakého zásahu do života z okruhu jevů kriminální, anebo násilné povahy, případně jiná forma stresu, která byla nějakou osobou vyvolávána.

Způsob, jak oběť tuto situaci zpracovala, jak se s ní vyrovnávala, a jaký náhled na ni pociťuje nyní.

Jaká je míra, resp. flexibilita možné řízené změny tam, kde figuruje stále stres, který by se dal odstranit.

Technicky jsou otázky řazeny jako volby postojové pětibodové škály, které se v některých bodech záměrně pro kontrolu nahodilosti odpovědi překrývají.

Podle výsledků je zde teprve skupina osob, které se zúčastní individuálního rozsáhlejšího interview s psychologem. Teprve tam se určí zda a s kým nadále pracovat.

 1.  
 • V druhé polovině roku se RT tým zaměřil zejména na konzultace s GŘVS, dokládání výsledků projektu z roku 2014- 2016, konzultace s vytipovanými věznicemi a plánem postupů přípravy uvnitř věznic. RT tým oslovoval dále možné zájemce o službu a konzultoval s nimi intenzivně vstup do projektu na základě mapování jednotlivých potřeb účastníků. RT dále propagoval projekt a medializoval tento typ služby. RT navštěvoval církevní společenství a vysvětloval možný pozitivní dopad pro účastníky projektu. Po všech přípravách došlo k realizaci projektu ve dvou věznicích, v každé při 6ti setkání obětí a pachatelů, přípravných setkání viz výše a následných setkání, která stále pokračují.
 1.  
 • Shrnutí průběhu typického průběhu realizace služby pro oběť tr. činu:
 1. oběť dostává informaci jedním či více z výše uvedených způsobů předávání informace o nabídce služby
 2. oběť si sjednává individuální schůzku s členem RT, nebo telefonickou konzultaci
 3. oběť vyplňuje orientační “Dotaznik možné pomoci” a to buď v přítomnosti člena RT, nebo při telefonickém rozhovoru odpovídá na otázky Dotazníku možné pomoci
 4. Psycholog projektu vyhodnocuje Dotazník možné pomoci a výsledek komunikuje s RT
 5. Psycholog a členové RT dále zůstávají v kontaktu s obětí a na základě získaných informací společně posuzují vhodnost vstupu oběti do projektu, hodnotí rizika, ale i časové možnosti pro projekt, vzhledem k jeho náročnosti ( cestování, vstupy do věznic a 3 hod setkání, výstup, cestovaní do místa bydliště, to vše vyžaduje například uvolňování ze zaměstnání a je dalším rozhodujícím faktorem)
 6. Některé oběti byly posouzeny jako vhodné, ale z časových důvodů, či přílišné vzdálenosti věznice od Prahy nemohly do projektu vstoupit, mají ale zájem participovat v dalším cyklu setkávání.
 7. Vybrané oběti hovoří před vstupem do projektu s psychologem a znovu hodnotí své rozhodnutí
 8. Skupina vybraných obětí se účastní 3 hodinového setkání pro detailní seznámení s projektem a s časovými harmonogramy, s materiály, které bude skupina používat. Oběti se rozhodují pro míru publicity, kterou jsou ochotné projektu věnovat a podepisují případně souhlas s fotografováním.
 9. RT sladí možnosti věznic pro časový harmonogram projektu s možnostmi skupiny obětí.
 10. Oběti jsou poučeny o pravidlech, která platí uvnitř věznic a je jim zaručeno bezpečí.
 11. Nastává začátek projektu ve věznicích, kam oběti dojíždí buď vlastním vozidlem, nebo vozidly facilitátorů, nebo jiným způsobem. Skupina se setkává 30 minut před zahájením setkání a jednotlivci mají možnost klást otázky, které při vstupu do věznice vyvstávají.
 12. Během konání projektu se oběti seznamují s pachateli, probíhá interaktivní vyučování na daná témata / viz výše), každé setkání je dotováno 3 hodinami. Na začátku setkání a při ukončení mapuje facilitátor pocity, se kterými participující ten den přicházejí a se kterými na konci odcházejí, všichni participující mají možnost neustále hodnotit průběh projektu.
 13. po výstupu z věznice se skupina obětí má možnost sdílet dále například v restauraci, nebo na jiném místě a probírat průběh setkání. Každý participující ví, komu může z RT telefonovat v případě potřeby sdílet svůj prožitek ze setkání nebo z vlastních pocitů.
 14. Projekt je ukončen tzv. Oslavou, při které participující dostávají Osvědčení o participaci v projektu BB a s odbornou veřejností a zaměstnanci věznice a medii mohou sdílet, co se v projektu naučili a jak je ovlivnil. Oběti přečtou dopisy vlastním pachatelům ( nejsou odeslány) a mají možnost požádat o přímou mediaci s vlastním pachatelem přes PMS.
 15. Na konci projektu vyplní všichni účastníci hodnotící Závěrečné dotazníky, kterými mají možnost se vyjádřit k úrovni projektu, k vyučovaným tématům a mají možnost ovlivnit průběh projektu v budoucnosti svými připomínkami. Zejména hovoří o své míře uzdravení v tomto projektu a o dopadu projektu na prožitek v minulosti.
 • RT stále sleduje a na konci hodnotí, zda nedošlo k další viktimizaci obětí.
  1.  
 • Shrnutí typického průběhu realizace projektu z pohledu pachatele:
 1. pachatel dostává informaci o konání projektu skrze odborné zaměstnance věznice, případně letáky k projektu
 2. pachatel se může o projektu poradit s odborným pracovníkem věznice a do projektu se přihlásit
 3. Pachatel je doporučen, či nedoporučen odborným pracovníkem věznice k participaci v projektu, je obeznámen s tím, že jeho účast v projektu nepomůže jeho snaze o dřívější propuštění.
 4. RT navštíví věznici a setká se s vytipovanými pachateli a vysvětlí průběh projektu. Pachatelé vyplní základní orientační dotazník, ve kterém popíší o jaký trest čin se jedná a jaká je motivace pro vstup do projektu. Členové RT a psycholog hovoří s jednotlivými pachateli a dotazník doplňují svými poznatky z rozhovoru. Psycholog projektu vyhodnocuje Dotazník a spolu s odbornými pracovníky věznice určuje finální výběr skupiny pachatelů
 5. Následuje první setkání vybraných pachatelů s členy RT a podrobné seznámení s projektem, předání souhlasu/ či nesouhlasu s fotografováním, odpovědi na otázky k projektu, předání vyučovaných materiálů.
 6. RT sladí možnosti věznic pro časový harmonogram projektu s možnostmi skupiny obětí.
 7. Během konání projektu se pachatelé seznamují s oběťmi, probíhá interaktivní vyučování na daná témata / viz výše), každé setkání je dotováno 3 hodinami. Na začátku setkání a při ukončení mapuje facilitátor pocity, se kterými participující ten den přicházejí a se kterými na konci odcházejí, všichni participující mají možnost neustále hodnotit průběh projektu.
 8. Ve věznici jsou pachatelé informováni, koho z odborných zaměstnanců věznice mohou kontaktovat v případě otázek k projektu, nebo řešení případných krizí ( tato situace zatím nenastala).
 9. Projekt je ukončen tzv. Oslavou, při které participující dostávají Osvědčení o participaci v projektu BB a s odbornou veřejností a zaměstnanci věznice a medii mohou sdílet, co se v projektu naučili a jak je ovlivnil. Pachatelé mají možnost předat obětem symbolické odškodnění, napsat dopis vlastní oběti ( který není v rámci projetu odeslán) a požádat o přímou mediaci s vlastní obětí přes PMS.
 10. Na konci projektu vyplní všichni účastníci hodnotící Závěrečné dotazníky, kterými mají možnost se vyjádřit k úrovni projektu, k vyučovaným tématům a mají možnost ovlivnit průběh projektu v budoucnosti svými připomínkami. Zejména hovoří o omluvě, přiznání a o chuti převzetí odpovědnosti za minulost a vyrovnání s vlastní obětí.
 11. Pachatelé mají možnost dalších následných setkání s RT a případně s oběťmi, na bázi spontánnosti navázaných vztahů a dobrovolnosti. Následná péče záleží jednak na zájmu pachatelů, jednak na možnostech pracovníků věznic.
  •  

3.3. Příklad dobré praxe (uveďte jaké formy spolupráce při informování, přijímání uživatelů a při poskytování služby jsou praktikovány, stručnou formu spolupráce s ostatními organizacemi apod.)

Členka RT provedla prezentaci projektu Building Bridges  v létě 2018 při společné dovolené sboru Církve bratrské, Praha 13 na Vysočině. Prezentace se zúčastnilo 45 osob.  Po prezentaci projektu ji oslovila účastnice setkání a požádala o soukromý rozhovor. V něm vysvětlila svůj zájem o účast v projektu a načrtla újmu, kterou prožila a o které neměla odvahu dlouhé roky hovořit. Nikdy „nenašla nikoho dostatečně empatického“, před kým  by měla odvahu o činu hovořit. Čin se stal před třiceti lety, když byla mladá dívka.  Rozhodla se uvažovat o možném douzdravení svých pocitů při sdílení svého traumatu uvnitř věznice. Následně obdržela při dalším setkání zcela podrobné informace o průběhu projektu. Při té příležitosti vyplnila Dotazník možné pomoci, který je podkladem pro rozhovor s psychologem. Následoval telefonický rozhovor s jednou z obětí, která participovala v pilotním  projektu v roce 2015, aby si paní ověřila jakými pocity a zkušenostmi poškozená procházela a zda jsou její očekávání správná. Poté následovalo naplánování rozhovoru s psychologem. Rozhovor potvrdil, že paní patří do CS a účast v projektu jí může pomoci zpracovat trauma, které má již po letech ve fázi, kdy o něm lze bezpečně hovořit a kdy lze předpokládat, že účast bude pro tuto paní přínosná a osvobodí ji od negativních pocitů, které se ji vracejí. Účast v projektu byla vyhodnocena jako bezpečná a přínosná.  Klientka se zúčastnila projektu v uvnitř Věznice Vinařice. Svůj příběh sdělovala téměř jako poslední ze všech účastníků, protože měla z vyprávění obavy. Odvahu ji dodaly příběhy ostatních obětí a příběhy pachatelů, kteří hovořili otevřeně a jejich příběhy byly silné. Jakkoliv jsou příběhy obětí i pachatelů vázány mlčenlivostí, tato účastníce se rozhodla promluvit a pod jménem Romana sdělila podrobně svůj příběh i novinářům časopisu Respekt, který pak vyšel v prosincovém vydání spojených čísel 51 a 52 a který přikládáme ke zprávě( str 46- 51). Jakkoliv časopis pojal projekt spíše z úhlu pohledu pachatelů, příběh paní Romany je dobře zpracovaný a její výpověď nejen přesná, ale i upřímná a přínosná pro další oběti, které v sobě nesou nezveřejněná traumata a mají pocity studu a neporozumění ze strany okolí. Klientka chce dále zůstat v kontaktu s MVS, kdy chce  projekt a jeho dopad na ní samotnou sdílet při školeních a při propagaci projektu v roce 2019 ( prvně již na školení dobrovolníků 2. 2. 2019). Již od prvního setkání uvnitř věznice zažívala klientka pocit osvobození a zejména radosti z bezpečného prostředí, ve kterém může naslouchat a sdílet. Po letech dostala odvahu příběh do podrobnosti vylíčit a získat ujištění, že trestný čin nebyl její chybou, není nutné se za něj stydět a je za něj plně odpovědný  pachatel. Paní Romaně udělalo radost symbolické odškodné od nesouvisejících pachatelů a s potěšením vyslechla čtení dopisů pachatelů jejich vlastním obětem a brala je jako omluvu jí samotné. Projekt hodnotí jednoznačně pozitivně a chce povzbuzovat k účasti další podobné oběti.

Shrnutí a závěr:

U všech osob zúčastněných v projektu dominuje naprosto neočekávaný zájem, stejně tak nečekaná míra osobního nasazení, evidentní velice silné sympatie k ostatním účastníkům, samozřejmě, žádná absence, ani sklon jakkoli se vyhnout libovolné části dialogu.

Metoda vyvolává mimořádně silnou motivaci a má okamžitý účinek.

Nečekaně pozitivní odezva a zcela konkrétní výsledky pro osobní život všech účastníků. Dle názoru průběžného posuzování mediátorů a psychologa, je u obětí velice jednoznačný účinek na změnu životní  situace a posuzování minulosti, kromě jednoho případu, který je zatím ve fázi oddáleného řešení, vždy dochází I k nějaké jednoznačné praktické změně.

U pachatelů je naopak mnohem vyšší míra emočního prožitku a pocit zakořenění jistých životních pravd a přijetí je za své. Jakási forma internalizace, ale u dospělých.U jediného z nich je upřímně přiznáván menší efekt. U ostatních radost z možnosti říci veřejně a před posluchači z řad obětí pravdu, je vysoce motivující. Výpovědi pachatelů jsou celkově velice věrohodné a tím terapeuticky účinné.

Z hlediska perspektivy použití jsme nenašli žádnou část práce a metody, kterou by bylo třeba změnit, naopak je patrná v podstatě stoprocentní míra přijetí s okamžitým efektem u většiny osob a jejich vlastní masivní odhad možné použitelnosti, a to takřka bez výhrad.

 

                                                           

2017

Leden 2017

Mezinárodní vězeňské společenství uspořádá v roce 2017 dva cykly osmitýdenních setkávání obětí a pachatelů uvnitř věznic. V rámci Akreditace projektu Building Bridges je k dispozici je Poradna pro oběti tr. činů v Praze 6,  kde je možné se do projektu zapojit  pod vedením JUDr. Lucie Albrechtové.

Kontakt: 602 308 210, nebo info@prisonfellowship.cz

Říjen 2016

Po ukončení evropského grantu obdrželo Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. Akreditaci pro projekt Building Bridges od Ministra spravedlnosti ČR.

Zprávy únor 2016

6. února 2016 proběhl jednodenní seminář Mezinárodního vězeňského společenství určený novým dobrovolníkům. Na semináři se účastníci seznámili s projektem Building Bridges a jeho výstupy.DSC_0732 DSC_0733 DSC_0734 DSC_0750 DSC_0756 DSC_0778 DSC_0783 DSC_0787 DSC_0796 DSC_0801 DSC_0806 DSC_0830

Zprávy leden 2016:

Česká kriminologická společnost a Právnická fakulta Masarykovy Univerzity pořádala ve dnech 25.-26. ledna 2016 čtvrtý ročník konference KRIMINOLOGICKÉ DNY.V sekci Restorativní justice představila Gabriela Kabátová projekt Building Bridges odborné veřejnosti.

Zprávy prosinec 2015: 

V druhé polovině prosince proběhlo vánoční setkání poškozených a pachatelů z projektu BB ve Věznici Vinařice. Odsouzení hráli divadlo, napekli cukroví a přichystali obětem dárky. Další společné setkání proběhne o Velikonocích opět uvnitř věznice.

Vězni z Vinařic hráli 14. prosince ve věznici divadlo ( palanda je rekvizita) při vánočním setkání pro účastníky…

Gepostet von Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. am Donnerstag, 17. Dezember 2015

Ve Věznici Velké Přílepy se uskutečnil vánoční koncert pro odsouzené. Akce se měla primárně týkat jen odsouzených žen z projektu BB, nakonec vedení věznice požádalo o koncert i pro další odsouzené, které nebyly účastnicemi projektu.

Pondělí 7. 12. 2015

Gepostet von Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. am Mittwoch, 16. Dezember 2015

Pozvánka na seminář restorativní justice BB

Ve čtvrtek 3. prosince se bude konat seminář o průběhu projektu Building Bridges

Místo konání: Ředitelství probační a mediační služby, Hybernská 18, Praha 1

Čas: 13- 16 hodin

Prosíme o potvrzení účasti do 1. 12. 2015:  info@prisonfellowship.cz

Zprávy listopad 2015:

18.-19. listopadu se v Římě konala mezinárodní konference k projektu Building Bridges. ČR reprezentovala Gabriela Kabátová, Kelly Prudek, Dr. Beth Losiewicz, Mgr. Lucie Albrechtová, Prof. JUDr. Helena Válková, PhDr. Andrea Matoušková, PhDr. Simona Diblíková.

IMG-20151120-WA0006DSC_1157DSC_1206DSC_1238

Bulletin ~ Projekt Building Bridges

 1. listopadu 2015

Úvod – Konference projektu Building Bridges

 Na závěrečné konferenci v Římě ve dnech 19. – 20. listopadu 2015 byl předán významný milník projektu Building Bridges (BB). Počátkem roku 2014 jsme se dočetli v popisu projektu, že jednoho dne se tato konference uskuteční. Představit si, co by asi předcházelo tomuto okamžiku a jak  by program konference vypadal, to bylo prozatím něco nemožného.

Nakonec se ale konference zrealizovala. Účastnilo se jí kolem 90 delegátů, které jsme zaučili v průběhu celého projektu tak, abychom je motivovali k zahájení činnosti projektu BB ve jejich vlastních zemích a to nejen v rámci celé Evropy, ale i mimo ni.

Konference se konala v oblasti restorativní justice. Ve čtvrtek odpoledne se první část této konference soustředila na restorativní justici s (otevřenými) projevy od známých řečníků. Projevy přednesl doktor Martin Wright na téma Co restorativní justice nabízí obětem a pachatelům, dále doktor Cosimo Maria Ferri přiblížil Překonání logiky trestu a profesor Luciano Eusebio objasnil Reakce na zločin jako projekt spíše než jako odplatu .

Druhý den byl věnován přímo tématům projektu Building Bridges. Jeho partneři se ve svých čtyřech projevech zaměřili na cíle projektu a jeho dokončení, vědecké hodnocení, odborné přípravy a programovou organizaci opěrné reformy, kterou následovalo několik workshopů (například Příprava obětí a pachatelů na otevřený dialog, Úvod k usnadnění projektu Building Bridges nebo Navazování kontaktů se zainteresovanými subjekty). V koridoru konverzací došlo také k mnoha diskusím a výměně informací. Vězeňské společenství Anglie v jednom z těchto rozhovorů poukázalo na to, že materiál projektu BB na svých webových stránkách již byl využit k přepsání STP školení v Anglii.

V průběhu dne jsme si také poslechli doktora Giacinto Siciliasno. Potvrdil úžasné věci, které byly úspěchem projektu Building Bridges v jeho vězení v Miláně.

Konference se zúčastnilo mnoho delegátů ze všech partnerských zemí zejména přidružení partneři, delegáti z justičního oddělení, ředitelé věznic a také organizace restorativní justice. Pro partnera Vězeňské společenství Itálie to byla skvělá příležitost, aby pozvalo mnoho lidí ze své sítě, kteří se  zapojili a podíleli se na konferenci.

Speciální poděkování a uznání je potřeba vyjádřit Vězeňskému společenství Itálii, které připravilo tuto významnou a úspěšnou akci! Pouze oni znají všechny podrobnosti o tom, co muselo být organizováno. Konkrétně se jedná o PR, logistiku, rozhodnutí, která mají být provedena, změny na poslední chvíli a 1000 otázek, které mají být odpovězeny ve stejnou dobu.

Také Mezinárodní vězeňské společenství sdílelo důležitou novinku. V posledním projevu konference se Dan Van Ness podělil o svůj ambiciózní plán práce, jak dostáhnout 100.000 STP / BB (Sycamore Three Program / Building Bridges) dialogů do roku 2020.

Jeden z delegátů konference představil významný finanční fond, který je velmi pozitivní co se týká otázky dokončení a zacílení STP / BB dialogů. V blízké budoucnosti by to mohlo pomoci novým organizacím financovat další programy projektu BB. V popisu a provádění jejich nových plánů budou využívat výsledků projektu BB jako vědeckého hodnocení.

Páté nadnárodní setkání

 Večer 18. listopadu a ráno 19. listopadu se konala dvě projektové zasedání, která předcházela samotné konferenci.

Na prvním zasedání byly projednány konferenční plány. Těžištěm druhého zasedání byly všechny zbývající projektové aktivity. Dvěma důležitými význačnými výstupy projektu jsou vědecká hodnocení 14 pilotních programů a dokončení knihy Building Bridges, což je v rukou našeho partnera, University  Hull.

Dalším tématem, které je zapotřebí uvést, je revize příručky Building Bridges. Na rozdíl od některých drobných textových úprav přibude v ní navíc několik příloh. Díky tomu kroku budou všechny poznatky zaneseny do průvodce, a budou tak k dispozici on-line každé organizaci.

Datem 26.února 2016 projekt oficiálně končí. Závěrečná zpráva tak musí být vyhotovena nejpozději do 60 dnů od tohoto data.

Je velmi náročné zahrnout do zprávy veškeré dopady projektu, čímž se míní důsledek vyplývající z dialogů na životech obětí a pachatelů nebo jako vliv šíření úsilí. Tento projekt byl diskutován jak v televizních a rozhlasových rozhovorech, tak i v novinových článcích. Také se na něj odkazovalo v časopisech a na mnoha setkáních s dalšími  organizacemi a institucemi.

Aby byla připravena závěrečná zpráva, je zapotřebí udělat hodně administrativní práce. I když nejde o nejvíce putavou část projektu, partneři jsou si dobře vědomi důležitosti dokončení této části tak, aby bylo dosaženo vysokého standardu.

Je těžké změřit v delším časovém horizontu, do jaké míry byl projekt účinný. Ovšem, pohlédneme – li na působení projektu z krátkodobého hlediska, na konkrétní plány několika stávajících partnerů projektu a velkolepé plány Mezinárodního vězeňského společenství, zjistíme, že dodnes podtrhuje význam všech snah.

autor: Joost de Jager – koordinátor projektu BB

——————–

2. listopadu 2015 byl slavností zakončen  druhý pilot projektu Building Bridges ve věznici Velké Přílepy. Slavnosti se kromě obětí a pachatelů zúčastnili také poslankyně podvýboru pro vězeňství prof. JUDr. Helena Válková,, ředitel VV Praha Ruzyně plk. Ivan Horák, náměstkyně ředitele plk. Gabriela Ulrichová, vedoucí výkonu trestu major J. Bidovský, zástupce vedoucího výkonu trestu npor Tomáš Pešek a další zástupci Věznice Praha Ruzyně, zástupce Generálního ředitelství VS kpt. V. Džofko, zástupkyně Probační a mediační služby PhDr Andrea Matoušková, kaplan věznice Velké Přílepy, zástupce tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti a další významní hosté.

Do tohoto druhého pilotního projektu se přihlásilo opět 6 poškozených- dva muži a čtyři ženy. Jeden muž z pracovních důvodů projekt nedokončil. Přihlášených odsouzených žen bylo velké množství, ale účastnit se mohlo jen 6 vybraných žen. Výběr do projektu provádělo jak MVS, tak pedagogové a vedení věznice Velké Přílepy.

Pilotní projekt  měl opět 5 setkání dotovaných 3 hodinami. Samotným setkáním předcházelo několik setkání jen skupiny odsouzených a individuální i skupinová setkání poškozených.

Stejně jako první pilot u mužů ve Vinařicích, i tento pilotní projekt dopadl  podle hodnocení účastníků, facilitátorů a  také hostů Slavnosti, nesmírně úspěšně. Výstupy budou zveřejněny na začátku roku 2016 v publikace dostupné v 7 jazycích, včetně češtiny.

100_6497 100_6498 100_6501 100_6503 100_6504 100_6510 100_6513 100_6520 100_6524 100_6549 100_6553 100_6556 100_6569 BB Velké Přílepy foto 12191697_878626218872813_3165183150920576632_n BB_01 BB_1 BB_02 BB_2 BB_03 BB_4 BB_5 (2) BB_7 BB_5 BB_7 BB_8 BB_9

Zprávy říjen 2015:

7. října začala setkávání odsouzených a poškozených v druhém pilotním projektu ve VV Ruzyně- lokace Velké Přílepy . Projekt bude tedy vyzkoušen i u odsouzených žen. Věznice vytipovala 14 vhodných kandidátek a z nich do projektu bylo vybráno šest. Po přípravném setkání a přípravě odsouzených i poškozených byl projekt úspěšně odstartován a skupina se bude setkávat opět pětkrát ke společnému rozhovoru o možném restorativním řešení zločinu. Projekt bude zakončen oslavou s pozvanými hosty, zástupci odborné veřejnosti a médií.

Zpráva září 2015

Slavnostní ukončení prvního pilotního projektu, který se uskutečnil ve Věznici Vinařice od 24. 8. do 21. 9. 2015   IMG_0592IMG_0593IMG_0605IMG_0607IMG_0598IMG_0601IMG_0618IMG_0623IMG_0624IMG_0652IMG_0668IMG_0675IMG_0677IMG_0678IMG_0679IMG_0681IMG_0682IMG_0690IMG_0691IMG_0625IMG_0680IMG_0708IMG_0709IMG_0712IMG_0663

Pětitýdenní restorativní dialog mezi vzájemně nesouvisejícími pachateli a poškozenými byl slavnostně zakončen ve Věznici Vinařice v pondělí 21. 9. 2015

Oslavy se kromě 6 pachatelů, 6 poškozených, 3 facilitátorů a dvou terapeutů, účastnili také zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, zástupci GŘVS,  zástupci vedení věznice Vinařice, PMS, neziskových organizací a tisku.

Projekt zakončili pachatelé dopisy, závazky a symbolickým odškodněním pro přítomné oběti jiných trestných činů. Poškození napsali dopisy ( které nebudou odeslány) svým vlastním pachatelům, lidem, kteří jim velmi ublížili. V naprosté většině vyjádřili svou velkou lítost, ztrátu, ale nakonec i odpuštění, které pomáhá k uzdravení a snížení strachu.  Pachatelé se naopak ve svých dopisech ( které také nebudou odeslány) omluvili lidem, které poškodili, nebo kterým zničili životy.

Projekt proběhl v harmonické a bezpečné  atmosféře, která byla nemizela ani při vyprávění a popisech velmi smutných a velmi vážných zločinů.

Jak všichni poškození, tak všichni pachatelé vyjádřili s projektem spokojenost a považují jej za jistý  životní předěl a nesmírně pozitivní zkušenost. Díky tomuto projektu, mají někteří opět naději na uzdravení z následků zločinu a smysluplné pokračování života.

Restorativní justice staví do popředí nejen spravedlivý trest, ale zejména odstranění následků zločinu, nápravu toho, co se stalo špatně, náhradu za citové, materiální a další újmy, které zločin způsobil. Samotný trest nepomáhá obětem s vypořádáním škod a újmy. Rozhovory s pachateli o tom, jak je možné dát věci opravdu do pořádku, mají pro oběti své místo a uzdravující schopnost. Pro pachatele je to příležitost uvidět za trestný činem místo paragrafu, skutečnou lidskou bytost, které ublížili. Pokud dojde k empatií, přiznání, přijetí odpovědnosti,  a krocích odčinění, je pachatel na dobré cestě k tomu, aby již nerecidivoval. Při současných vysokých procentech recidiv, jsou takovéto nové projekty nezbytné.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 
Projekt Building Bridges konečně zahájen 24. srpna 2015 i v České republice ve Věznici Vinařice
 
IMG_0596
http://www.prisonfellowship.cz/projekt-building-bridges-zahajen/
 

Novinky červenec 2015 – dvoudenní setkání představitelů partnerských zemí Building Bridges v Maďarsku. 

BB transl_newsletter-1BB transl_newsletter-2

Zpráva červen 2015:

Ve středu 3. 6. proběhlo první školení tří zaměstnanců věznice Vinařice pro projekt Building Bridges.

Ve středu 24. 6. proběhl ve Věznici Vinařice úspěšný výběr přihlášených pachatelů do projektu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zpráva květen 2015:

Dne 12. 5. 2015 dostalo MVS povolení od GŘVS kontaktovat Věznici Vinařice, kde se uskuteční první pilotní projekt Buidling Bridges od poloviny srpna 2015.

——————————————————————————————————————————————-

Zpráva o projektu EU Building Bridges (dříve Zacheův strom) v České republice – květen 2015

Všechny země PFI, které se účastní projektu BB byly vyzvány ke zveřejnění informací o probíhajícím projektu, který je už za svou polovinou. Proto tak činí i ČR.

Počátky projektu sahají do doby před třemi lety. V roce 2012 přiletěla do České republiky paní Lynette Parker, odbornice PFI pro restorativní justici, úzce spolupracující s Dan Van Nessem, tvůrcem projektu restorativní justice Zacheův strom, aby vyškolila zájemce o tento projekt a bylo možné jej uvést do praxe v ČR.

O třídenní seminář, konaný v říjnu 2012 v Praze u Františkánů, byl velký zájem. Přihlásilo se na 40 zájemců. Byli to  nejen dobrovolníci MVS, ale i sociální kurátoři, zaměstnanci několika věznic, vychovatelé, kaplani, psychologové, novináři, pracovníci neziskových organizací a studenti z příbuzných oborů. Na konci semináře dostali 34 účastníci certifikát PFI/MVS podepsaný paní Lynnette Parker.

O dva roky později (2014) se spojilo 7 organizací PFI v Evropě a dvě výzkumná centra, aby za finanční podpory Evropské Unie vyzkoušeli společně projekt jak tři země, kde se Zacheův strom ještě nekonal, tak i země, kde projekt už dlouhodobě patří mezi používané metody ke snižování počtu recidivního chování a k podpoře obětí trestných činů.

Doba trvání projektu Building Bridges je od března 2014 do února 2016. Samotnému praktickému průběhu projektu je věnována doba od března do září 2015. Doba předtím a doba poté je věnována teoretické přípravě a následně zhodnocení projektu.  Projekt bude veřejně představen v listopadu 2015 při konferenci v Římě pro 100 účastníků.

V každé ze sedmi zemí se uskuteční dva pilotní projekty. Jeden pilotní projekt trvá od 5ti do 8 mi týdnů a probíhá uvnitř věznice. Zmapováno bude tedy 14 pilotních projektů a sedm různých přístupů k této problematice v sedmi zemích Evropy.

Pod novým názvem Building Bridges se skrývají dvě změny oproti původnímu projektu Zacheův strom. Projekt Building Bridges se více zaměřuje na participaci a potřeby obětí a na startování ozdravujícího procesu skrze restorativní dialog mezi pachatelem a obětí trestného činu. Dříve byl projekt zaměřen spíše výhradně na snížení trestné činnosti pachatelů. Dalším rozměrem projektu Building Bridges oproti registrovanému programu Zacheovu stromu je otevření projektu pro více organizací, respektive pro všechny organizace, které budou mít zájem tento projekt vyzkoušet a přizpůsobit svým možnostem, podmínkám a zvyklostem.

Building Bridges chce zmapovat pod odborným dohledem University Hull ve Velké Británii a Makam Research v Rakousku, nejen samotný průběh projektu, ale i přístup jednotlivých zemí. Budou se mapovat přípravné kroky, jako je navázání spolupráce s organizacemi pracujícími s obětmi, spolupráce se zástupci justičního systému, s vedeními věznic a dalšími subjekty. Důležité je v projektu posoudit, jak jsou věznice samotné otevřené novým projektům a jak je přijímají, jako nástroj ke snižování recidiv.  Následně projekt mapuje, jak se oběti do projektu dostávají, jak intenzivní příprava je zapotřebí, jak k této nabídce nového projektu přistupují. To samé se ověřuje u odsouzených: jejich přístup, motivace k participaci, a pak se samozřejmě hodnotí každé jednotlivé setkání. Výstupem je porovnání měřitelných hodnot přístupu k problematice kriminality před a po ukončení projektu a to jak u obětí, tak u pachatelů. Dalším měřítkem je samotný prožitek projektu a výpovědi o něm ze strany všech účastníků při posledním setkání, které se nazývá oslava a ke kterému budou přizváni odborníci z dané oblasti, aby si vyslechli zkušenosti účastníků z projektu, který jinak probíhá uzavřeně, bez účastni kohokoliv zvenčí.

Projekt BB v ČR se již delší dobu odchyluje od plánovaného harmonogramu. V listopadu loňského roku vstoupilo MVS v jednání s GŘVS o uskutečnění prvního pilotního projektu (ze dvou plánovaných) na počátku března 2015.

Doba pro vyjednávání podmínek ve věznici pro zahájení projektu je bohužel mnohem delší než u ostatních zahraničních partnerů. Otázka, proč tomu je, není zcela jasná.  V Holandsku například první pilotní projekt již skončil, ačkoliv Holandsko si vybralo variantu 8mi týdenní. ČR se rozhodlo pro variantu 5ti týdnů.

Oba pilotní projekty mají skončit nejpozději na konci září 2015. Protože se blíží doba prázdnin, a zatím MVS na povolení čeká 5 měsíců, přičemž povolení druhého pilotu je podmíněno posouzením úspěšnosti pilotu prvního, lze se obávat trvajícího zpoždění. Ale i tato skutečnost patří k vypovídajícím ukazatelům probíhajícího výzkumu v přístupu k pomoci obětem i snah o snižování jevu vysoké recidivy v jednotlivých zemích a je proto významná a je třeba ji přijímat jako mapovatelnou danost současné situace v ČR.

Českou zvláštností má být i přítomnost pracovníka věznice, proškoleného MVS pro účast v projektu v roli asistenta při setkávání obětí a pachatelů. Tato podmínka GŘVS má svá pozitiva i negativa. Pracovník bude znát mnoho informací, které mají pro bezpečí obětí zůstat utajené (např. jejich identita). Naopak pozitivní je, pracovník, pokud bude věznicí dobře vytipován, bude mít možnost dohledu na klima ve věznici, bude moci na participující odsouzené pozitivně působit, povzbuzovat je k plnění zadaných úkolů a bude moci zejména s porozuměním vnímat prožívání odsouzených, kteří se projektu zúčastní.

Projekt má své partnery v Probační a mediační služně a v poradně Respondeo. Další odborníci se rekrutují i z jiných významných organizací, které pracují s oběťmi trestných činů.

Oběti byly do projektu vybrány většinou na konci roku 2014, některé do příprav vstoupily počátkem roku 2015. Ideálně nemá být dlouhá doba (delší než 2 měsíce) mezi rozhodnutím do projektu vstoupit a jeho zahájením. Dříve poškozený člověk nesmí být v žádném případě stresován.

Do projektu se hlásí oběti, které se o projektu nedozvídají z tisku, či jinou oficiální formou, ale jsou to lidé, kteří osobně znají někoho, kdo o projektu pozitivně referuje, nebo kdo zná ze zahraničí podobné zkušenosti.

Pro projekt vybralo vedení Vězeňské služby nejprve po dlouhém vážení Věznici Pardubice. Protože oběti trestných činů, připravené pro první pilot jsou pouze z Prahy, vzdálenost věznice byla pro projekt nedostupná. Další vybranou věznicí jsou Vinařice. Oběti trestných činů jsou ochotné do této věznice jednou týdně dojíždět.

V současné chvíli čeká MVS na povolení GŘVS začít jednat s touto konkrétní věznicí o termínu zahájení projektu, o časových možnostech věznice pro výběr konkrétního dne a hodiny v týdnu, o výběru místnosti k setkáním, o výběru především pachatelů a jednoho zaměstnance věznice, který bude proškolen jako asistent.

Praha 11. 5. 2015

———————————————————————————————————————————————-

Zpráva, duben 2015

Generální ředitelství Vězeňské služby rozhodlo o konání prvního pilotního projektu BB ve Věznici Vinařice.

Zpráva březen 2015: Pozvánka na seminář

Sdružení Za branou zve na seminář o vztahu pachatel a poškozený ve čtvrtek

 26. 3. 2015 od 14 hodin

 adresa: Krakovská 21, Praha 1, klubovna v přízemí v Praze 1, budova SONS ČR

MVS zde představí projekt Building Bridges

Více zde: http://www.zabranou.cz/news/seminar-o-vztahu-pachatele-a-poskozeneho/

Restorative dialogues with victims and offenders

                       Newsletter by Joost Jager – průběhu projektu BB

18. března 2015

 Dne 12. března 2015 byla předložena vedoucímu projektu EU průběžná zpráva týkající se stavu projektu Building Bridges (BB). Zaměřuje se na pokrok, pokud jde o konkrétní výstupy projektu, jakož i finanční situaci.

Tato “Průběžná zpráva” představuje důležitý milník, který ukazuje, že:

 • jsme v polovině naší doby projektu
 • dosahujeme konečné fáze, v níž skutečný program BB s oběťmi a pachateli se koná v sedmi evropských zemích včetně vyhodnocení těchto školení
 • abychom zrealizovali tyto programy, vynaložili jsme úsilí na napsaní průvodce pro koordinátora, dále výběr a výcvik koordinátorů, hledání a přípravu oběti a pachatele k účasti na společných zasedáních

Cíle projektu BB

V rámci celkové restorativní justice a obětí empatie, projekt BB si klade za cíl:

 • podporovat oběti trestných činů, zejména emocionální podporu a restaurování
 • podporovat procesy restorativní justice mezi pachateli a oběťmi v Evropě
 • přispívat k účasti oběti v evropských programech mezi obětí a pachatelem
 • přispívat k práci na systémech změny hodnot s pachateli v následku trestného činu
 • přispívat sociálně spravedlivým komunitám v Evropě

Ohlédnutí zpět

Ve dnech 6. – 8. března 2014 jsme měli počáteční setkání ve městě Zoetermeer (Nizozemí), kde jsme se setkali s velkou skupinou zástupců devíti partnerů (sedm organizací, které provedou školení a dva vědecké partnery). Partneři pocházejí z Rakouska, České republiky, Německa, Velké Británie, Maďarska, Itálie, Portugalska, Španělska a Nizozemí.

Na tomto setkání jsme položili základ pro spolupráci projektu v příštích dvou letech. Samotný projekt byl projednán včetně všech souvisejících předpisů EU. Konečnému ujasnění předcházelo mnoho otázek, díky kterým jsme dospěli ke společnému pohledu na projekt a očekávaných příspěvků od partnerů. Většina partnerů neměla žádnou zkušenost s prací v nadnárodních projektech.

Spuštění tohoto projektu by tak otevřelo nové způsoby práce s pachateli stejně jako oběťmi, založené na sdílení všech poznatků získaných v různých existujících programech a podporované vědeckým hodnocením.

Důležitým tématem, o kterém se diskutovalo, byly rozdíly Program Sycamore Three (STP).

Projekt BB v podstatě navazuje na STP, obohacuje tak stávající obsah o další. Součástí projektu BB je, zaměřit se na oběti, jak je zaměstnat, jak je motivovat, jak proškolit oběti i pachatele ve stejnou dobu a jak to poznamená celé školení. Program STP byl spuštěn v různých formách v Evropě a prostřednictvím projektu BB se zaměřujeme, aby bylo v programech zahrnuto více obětí, a tak lépe usnadněn kombinované školení pro oběť nebo pachatele.

Vědecké zhodnocení těchto školení dodá cenné informace, které podpoří cíle ke spuštění programů BB v jiných evropských zemích.

Na počátečním setkání byla zahájena první fáze projektu s Workstream 1: Fáze průzkumu.

Druhé setkání se konalo v červenci 2014 na univerzitě Hull (Velká Británie). Na tomto zasedání se diskutovaly a prezentovaly výsledky průzkumných prací, z nichž vzešly tři důležité dokumenty. Ty jsou k dispozici na webových stránkách projektu BB:

Dokument “Průzkum stávajícího STP pro restorativní justice ve věznicích v Evropě a literární recenze” (WS 1. D1.2 Metodika), což je dokument, který prezentuje výsledky 17 kvalitativních rozhovorů v Evropě s STP koordinátory (WS 1. D1.3a Rozhovory o výzkumné zprávě s koordinátory) a doklad “oběť pachatel setkání pro dialog restorativní justice: Přehled”. (WS1 D1.3 c VOM Posudek).

Na základě sekundárního výzkumu se můžeme posunout k Workstream-u 2: Koordinátor a přípravná fáze. Nezbytným předpokladem bylo sepsaní příručky pro koordinátory projektu BB. Na univerzitě Hull jsme diskutovali o délce obsahu příručky a spisovatelích v každé kapitole.

Třetí setkání se konalo ve dnech 20. – 21. ledna 2015v Leonbergu (Německo). Hlavním cílem bylo dokončit Workstream 2 a zavedení Workstream 3.

Bylo docela náročné pracovat společně na jednom průvodci během Workstream-u 2. Museli jsme je rozšířit o další pracovní zasedání ve večerních hodinách, abychom to zvládli. Výsledkem byl dokument “Průvodce zakládáním a spuštěním programu BB”, který je přístupný na webových stránkách (Průvodce programu BB – 09.02.2015).

Další rozhodující kroky tohoto workstreamu řešily, jak najít oběti, pachatele a koordinátory včetně jejich zaškolení.

Museli jsme zkonzultovat možnosti zaškolení koordinátorů ve Španělsku a Portugalsku, jelikož před spuštěním programu STP ještě neměli žádné zkušenosti. Bylo to chápáno jako opomenutí v plánu projektu. Naštěstí se rychle našlo řešení, jenž bohužel, způsobilo v těchto zemích určité zpoždění v řadě aktivit.

To nás přivádí k Workstreamu 3: Provádění a vyhodnocení programu BB. Celkem 14 pilotních programů BB se koná v průběhu tohoto workstream-u až do srpna 2015. V průběhu a po skončení dotazování a jiných metod měření programu BB budou použity, aby zhodnotily vliv programu BB na účastníky.

Co doposud získali partneři projektu?

Může se to trochu lišit u jednotlivých partnerů, nicméně, je zde celá řada pozitivních výsledků:

 • poučení z různých zkušeností od devíti partnerů (praktické a vědecké)
 • učení podílet se na společných cílech a sledovat časové osy
 • utváření podpory a spolupráce s různými podpůrnými skupinami obětí, jakož i další partnerské sítě a organizace
 • organizování akce pro oběti pod záštitou programu BB, který zvýšil dosah v poškozeném životním prostředí
 • projekt také napomáhá v oblasti budování kapacit, předpokladem pro dosažení cílů strategie projektu v dlouhodobém horizontu

Příští rok

V červenci 2015 se partneři sejdou v Budapešti, aby vyhodnotili Workstream 3 a pracovali směrem k závěrečné konferenci v Římě v listopadu 2015. Na této konferenci budeme zavádět program BB a jeho vědecké vyhodnocení k širokému publiku, sdílet naše zkušenosti s projekty a výsledky, také motivovat ostatní organizace, aby využily všech nových znalostí a zkušeností, a tím přispěly k obnově obětí a pachatelů.

Joost de Jager

Koordinátor projektu BB

Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou JUST / 2013 / JPEN / AG programu Evropské unie. Obsah této publikace je výhradní odpovědností autora a v žádném případě neodrážet názory Evropské komise.

Zpráva únor 2015: Pozvánka na schůzku:

Další schůzka těch, kdo byli obětí trestného činu a chtějí se připojit k projektu Building Bridges se uskuteční 19. 2. 2015 od 18 hodin na Praze 6. Pro bližší informace telefonujte na číslo 602 308 210.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka:

Milí přátelé,

dovoluji si vás pozvat na informativní setkání těch, kdo se zúčastní projektu Building Bridges v roli poškozených/obětí trestného činu:

dne 4. 2. 2015, v Praze 6 od 17,30- 19, 30 hodin ( Pro místo setkání volejte 602 308 210)
Vážím si toho, že do projektu vstupujete. Je to svým způsobem historický okamžik, kdy se u nás tento model  restorativního dialogu mezi nesouvisejícími pachateli a oběťmi prvně představuje. Jeho výsledky mohou mít velký přínos pro snižování recidivního chování odsouzených a pro uzdravování obětí  z následků trestných činů.

Účast každého z Vás značně ovlivní budoucí přijetí projektu mezi registrované a používané programy uvnitř věznic. Projekt bude pečlivě sledován dvěma výzkumnými centry. Vaše jména ale mohou zůstat v naprosté anonymitě, protože v programu můžete zvolit jiné jméno, aby Vaše soukromí a bezpečí nebyly ničím nijak ohroženy.

Ráda bych Vás na schůzce seznámila s úplným obsahem projektu, se všemi detaily jak průběhu jednotlivých pěti setkání, tak obecně s pravidly pro vstup do věznic a ráda bych odpověděla na všechny otázky, které k projektu budete jistě mít.

Před samotným vstupem do věznice vás nesmí čekat žádné překvapení. Budete předem dobře vybaveni všemi potřebnými informacemi a znalostmi projektu a také seznámeni s každým detailu setkání s pachateli jiných trestných činů. Všichni budete mít také už od této chvíle k dispozici manuály projektu.

Zároveň na setkání srdečné zvu partnery projektu, tedy zástupce Probační a mediační služby a poradny Respondeo, a také všechny facilitátory, kteří se projektu budou účastnit. Přesto naše skupina nebude velká.

První ze dvou pilotních  projektů  by měl začít na začátku března v jedné z pražských věznic. Čekáme na rozhodnutí GŘVS.

S přáním všeho dobrého a velkým očekáváním, co projekt nám všem přinese,

srdečně,
Gabriela Kabátová

Výkonná ředitelka

Plán pravidelných setkávání partnerů a závěrečná konference se školením

 • 6 – 8 březen 2014: Zahajovací setkání v Zoetermeer, Holandsko
 • 14 – 15 červenec 2014: Setkání partnerů  v Hull, Velká Británie
 • 20 – 21 leden 2015: Setkání partnerů ve Stuttgartu, Německo
 • 1.- 3. červenec 2015: Setkání partnerů v Budapešti, Maďarsko
 • 19 – 20 listopad 2015: Konference se školením pro 100 účastníků, Řím, Itálie

Zpráva leden 2015: Pozvánka pro účastníky projektu v ČR

… pro ty, kdo se setkali se zločinem v roli oběti

BUILDING BRIDGES  -Restorativní dialogy mezi oběťmi a pachateli trestných činů

www.prisonfellowship.cz a www.restorative-justice.eu/bb

Připojte se k naší akci věnované podpoře obětí trestných činů

Jste zváni, abyste se zúčastnili informativních setkání na podporu obětí trestných činů v rámci projektu Building Bridges. Chceme vám nabídnout možnost dozvědět se více o projektu Building Bridges. Chceme si poslechnout vaše zkušenosti a dozvědět se o vašich potřebách a chceme si společně promluvit o možnostech, jak se dá pracovat na nápravě škod způsobených trestnými činy.

Restorativní justice

Věříme, že vězení jsou místem, kde by odsouzení měli mít možnost změnit svůj život a své jednání. Ve standardním trestním soudním řízení pachatel často nebývá konfrontován s obětí. Proto hájíme principy tzv. restorativní justice, která dává oběti možnost vyprávět svůj příběh o trestném činu a o tom, jaký dopad to na její život  mělo.

Podstatou restorativní justice jsou tyto otázky: Na koho má trestný čin dopad? Jakou škodu trestný čin napáchal? Jak je čin možné případně napravit? Restorativní justice nabízí dialog mezi oběťmi a pachateli, který má vést k nápravě, změně úhlu pohledu a ovlivnění světa toho druhého.

Partneři projektu v ČR:

Probační a mediační služba ČR  https://www.pmscr.cz/

Respondeo  http://www.opnymburk.cz/

O programu

Oběti trestných činů často ještě po dlouhou dobu prožívají následky činu. Mnoha obětem pomůže, když mohou upřímně mluvit o tom, co se stalo.

Projekt Building Bridges je program realizovaný uvnitř věznic a je určen obětem a pachatelům a je zprostředkováván Mezinárodním vězeňským společenstvím.

K účasti na tomto 5-6 týdenním programu jsou zvány jak oběti, tak pachatelé.

Program dává obětem možnost setkat se s pachateli nesouvisejících trestných činů (tedy ne těch, které byly spáchány proti nim), klást jim otázky a vyprávět svůj příběh o tom, jaký dopad na jejich život měl spáchaný trestný čin. V programu jsou mnoha způsoby prezentována témata jako zodpovědnost, náprava a smíření. Hlavní důraz je ale kladen na příběhy účastníků.

Chcete…

 • Chcete se dozvědět, jak se druzí poškození vypořádávají se zločinem?
 • Chcete se dozvědět, jak se můžete vypořádat s důsledky zločinu ve svém životě i v budoucnosti?
 • Chcete se dozvědět, jak se pachatel dostane až k tomu, že se dopustí zločinu?
 • Chcete konfrontovat pachatele s důsledky jejich činů?
 • Chcete udělat kroky k tomu, abyste uzavřeli životní kapitolu toho, co se stalo, a zahájili proces uzdravování?

Pak vás zveme, abyste se zapojili do programu Building Bridges, který může naplnit vaše potřeby.

Proč se zúčastnit?

Za dobu, kdy se tento projekt koná v mnoha zemích na celém světě, již pomohl velkému počtu obětí, které se ho zúčastnily.

Program má za cíl pomoci vám v těchto oblastech:

 • Obdržet odpovědi na vaše otázky
 • Zažít hlubší uzdravení z traumatu daného skutečností, že jste se stali obětí trestného činu
 • Nabídnout kontakt s pachateli a podívat se na jejich situaci
 • Vést konstruktivní dialog s pachateli, který by mohl změnit jejich postoje
 • Přijmout omluvu nebo jiný symbolický čin nápravy a obnovy

Účast v projektu Building Bridges

Pokud jste se vy, nebo někdo z vašich blízkých stali v několika posledních letech obětí trestného činu, pokud jste ochotní jít spolu s moderátorem, dobrovolníky a dalšími oběťmi do věznice a pokud jste ochotni vyprávět svůj příběh, kontaktujte nás!

Máte otázky? Neváhejte a obraťte se na nás.

Můžete se zapojit do něčeho prospěšného. Přihlaste se co nejdříve.

Projekt Building Bridges dává obětem hlas!

………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: 03.01.2014

Projekt Building Bridges

Komu: Pro všechny partnery projektu Building Bridges

Od: Joost de Jager – PF Nizozemí

Zdroj:  – Dokumentový popis projektu a jeho provedení

– Setkání dne 16.prosince 2013 s Die Berater / Makam / Seehaus / PFI

 1. Úvod
 2. Zúčastněné strany
 3. Vysoká úroveň přehledu o projektu BB
 4. Podrobnosti o projektu
 5. Časová osa
 6. Počáteční a následná setkání
 7. Příprava na počáteční setkání
 8. Rozpočtové otázky
 9. EU – pokyny pro správu
 10. Důležité body
 11. Další kroky

 ————————————————– ————–

 1. Úvod

“Building Bridges” je název projektu, který potrvá 2 roky. Započne v roce 2014 a bude přispívat k podpoře postupu restorativní justice mezi pachateli a oběťmi v Evropě.

Devět různých stran (dále jen “konsorcium”) v rámci Evropy se dohodlo, že společně spustí projekt v roce 2014, a pokud splní všechna požadovaná kritéria, tak Evropské společenství z toho pokryje 80%  v roce 2015. To znamená, že žádost o projekt musela být připravena a předložena do EU před květnem 2013. Toto úsilí vynaložili dva partneři, Vězeňské společenství Německo (Seehaus) a Die Berater/Makam (Rakousko). Evropská unie tak schválila žádost.

Nyní se musíme soustředit na samotný projekt, který velmi důležitý pro všechny partnery. Před námi leží několik poměrně náročných úkolů. Společně musíme dokázat, že to, o co jsme žádali, bylo hotovo a mělo smysl. Na krátkodobější cíle se zaměřujeme nyní (protože projekt trvá jen 2 roky), kdežto ty dlouhodobější si ponecháváme v našich myslích. Chceme se ujistit, že projektové aktivity se budou transformovat do standardních programů v mnoha zemích, a tak ovlivní životy obětí a pachatelů.

 1. Zúčastněné strany

Většina partnerů (7) se skládají z organizací Vězeňského společenství (NL, DE, PT, ES, CZ, IT, HU), které užívali pomoci pro správné zhodnocení projektu ze strany Hullovi University a Makam/Die Berater. Německo (Seehaus) a Makam úzce spolupracovaly ve fázi projektové přípravy Vězeňského společenství; Mezinárodní vězeňské společenství (MVS) se zúčastnilo prostřednictvím Regionálního spojení západní Evropy a Kanceláře pro rozvoj.

Na této úrovni MVS partneři spustili společný projekt v Evropě poprvé. Je to velká příležitost, a tato nová zkušenost by se měla plně zužitkovat. Práce s různými kulturami a jazyky vyžaduje zvláštní pozornost všech partnerů. I když mají společný cíl, situace jednotlivých místních partnerů je jiná, což může mít za následek přizpůsobené  výstupy/implementaci.

 1. Vysoká úroveň přehledu o projektu BB

Úplný popis a realizace projektu se skládá z 26 stran, je základem našeho projektu a bude hodnocena podle svého obsahu. Zde je stručný popis toho, co bude následovat.

Building Bridges” je název projektu pro činnosti, které směřují k těmto krátkodobým cílům:

 • prozkoumat možnosti, jak spustit ‘Sycamore project tři “(STP) ve více evropských zemích
 • přizpůsobit program v multikulturním prostředí uvnitř i vně věznice
 • trénovat pomocníky v metodice
 • provádět výcvik ve 14 různých nastaveních uvnitř i vně věznice
 • komplexní hodnocení, aby bylo možné přispět k datové základně, která by umožnila a ztížila faktory pomoci obětem na celoevropské úrovni

Vzhledem k tomu, že Evropské Společenství finančně přispívá na 80% nákladů projektu, projektový tým musí splňovat všechny pokyny a požadavky stanovené Evropskou unií. To vyžaduje zvláštní pozornost ze strany všech partnerů v průběhu celého projektu. Schválení projektu Evropským Společenstvím dále tvoří poměrně striktní forma a pozice rozpočtu. Na konci zahajovací fáze Vězeňské společenství Německo a Makam požádaly Vězeňské společenství Nizozemí vzít roli projektového řízení, kterou přijaly (konkrétně Joost de Jager).

Aktivity projektu se rozdělily do takzvaných “workstreams ‘, což představuje 5 souborů aktivit (0, 1, 2, 3 a 4) vedoucích ke specifickému výstupu. Koordinace jednotlivého workstreamu byla jmenována k jednomu z partnerů (= vedoucí partner).

 • Workstream 0: = Projektové řízení: Vězeňské společenství Nizozemí
 • Workstream 1: = Zkoumající fáze: Výzkum v Makamu
 • Workstream 2: = Přípravná fáze: Vězeňské společenství Maďarsko
 • Workstream 3: = Fáze provádění a vyhodnocení: Vězeňské společenství Německo (Seehaus)
 • Workstream 4: = Školící konference a rozšíření: Vězeňské společenství Itálie
 1. Podrobnosti o projektu

Doporučuji, abyste si přečetli oficiální dokument “Popis projektu a jeho provádění“.

 1. Časová osa

Cílem je oficiálně zahájení projektu v polovině února 2014 a počáteční setkání v březnu. Nejprve Evropské Společenství ho musí schválit a zbytek závisí na včasném dodaní oficiálních dokumentů od všech partnerů (formuláře právních subjektů, dokumenty a mandáty). Projekt bude trvat po dobu 2 let. V případě, že konečné cíle se neprovedou včas, je zde určitý prostor pro pár měsíců zpoždění. V zásadě se projekt dokončí v únoru 2016.

 1. Počáteční a následná setkání

Naplánovali jsme setkání ve dnech 8. – 10. března ve městě Zoetermeer, Nizozemí, které je domácí základnou Vězeňského společenství Nizozemsko (oficiální název je “Gevangenenzorg Nederland”). Poslední setkání se uspořádá formou konference. Tam by mohly zaznít zajímavé důvody, které by vedly k odchýlení se od následujícího (předběžného) přehledu setkání:

 • – 8. březen 2014: Zoetermeer (Nizozemí, začátek)
 • července 2014: Stuttgart (Německo)
 • leden 2015: Londýn (Velká Británie)
 • prosince 2015: Řím (Itálie)

Namísto osobního setkání se budou konat meetingy prostřednictvím zařízení Skype.

Hrubé načrtnutí projektu vypadá asi takto:

 • 7. únor 2014: Výzkum, příprava
 • červenec 2014 – listopad 2014: Průvodcovské knihy, výukové materiály
 • prosinec 2014 – konec: Provádění
 1. Příprava na počáteční setkání

Na jedné straně můžeme s jistotou konstatovat, že projekt oficiálně začíná počátečním setkáním v březnu. Od té chvíle se zaměříme na to, co je nezbytné dodat jakožto úkoly pro výzkum, hledání obětí, pachatelů atd. Na tomto setkání si uděláme obrázek o tom, čeho chceme dosáhnout, společně s pokyny, administrativními podmínkami, dostupnými rozpočty, rolí workstream-u a také, co můžeme očekávat od různých partnerů. Na druhé straně velmi pomůže, když si každý sám připraví část, abychom mohli pečlivě přečíst podrobný popis projektu. Jen tak budeme schopní identifikovat význam pojmu “restorativní justice” ve vaší zemi, číst o STP na internetových stránkách Mezinárodního vězeňského společenství

(http://www.pfi.org/issues/restorativejustice), strávit nějaký čas nad diskuzí s kolegy případně s dalšími stranami  projektu o jeho cílech a vaší místní situaci.

 1. Rozpočtové otázky

Část předložení projektu plánu EU obsahuje podrobný návrh rozpočtu. Většina partnerů neměla žádnou roli v tomto procesu. Makam/Seehaus připravila tento dokument, přičemž si zakládá na velmi dobré znalosti dalších projektů financovaných ze strany EU. Se souhlasem projektu se rovněž musíme držet rozpočtu, jak je popsáno v návrhu projektu. Existuje tu určitá flexibilita, která s využitím konkrétních částek současného rozpočtu jako základu pro každého partnera, bude představovat velmi praktický výchozí bod.

Podrobný rozpočet ukazuje následující údaje pro jednotlivého partnera:

Všeobecně:

 • Celkové náklady (a výnosy): 570,000, –

Viz rozklad v podrobném přehledu rozpočtu

 • Příspěvek EU: 455,000, –

To je 80% z celkového příjmu, což znamená, že každý partner bere odpovědnost financovat 20% této části z celkového rozpočtu.

Členění podle jednotlivých partnerů v zaokrouhlených částkách (podrobnosti viz podrobný rozpočet)

 Partner projektu (PP)          Rozpočet celkem       Příspěvek od EU       Příspěvek PP

 • PF NL 000                      85.000                         21.000
 • PF HU 000                        24.000                         6.000
 • PF PT 000                        26.500                         6.500
 • PF DE 500                        50.000                         12.500
 • PF IT 500                        53.500                         13.000
 • PF CZ 500                        34.000                         8.500
 • PF ES 000                        38.500                         9.500
 • Makam             000                        78.500                         19.500
 • Uni Hull             000                        66.500                         16.500

*PF = Vězeňské společenství

 1. EU – pokyny pro správu

EU může pouze podpořit projekt, jestliže budeme plnit všechny pokyny a poměrně přísná pravidla. Musíme obhájit pokyny popsané v popisu projektu. Čemuž bude předcházet pravidelné informování z naší strany.

Náklady

Veškeré náklady (výdaje) musí být přesně sledovány  uchovávány po dobu 5 let poté, co projekt je ukončen. Akceptovány jsou pouze náklady vzniklé po formálním zahájení projektu. Ovšem toto datum musí být ještě dohodnuto.

Několik příkladů:

 • např. náklady na zaměstnance musí být doprovázeny úředním platební složenkou, dokladem o zaplacení mezd,
 • seznam uchazečů na setkání
 • výkazy musí být vyplněny pro každou osobu, která je se účastní celého projektu
 • přesné náklady na pracovní síly musí být vypočteny na základě pravidel EU (denní sazby nákladů na zaměstnance
 • účtenky od nákladů na hotel, stravu (paušální sazby nejsou povoleny)
 • pokud jeden subdodavatel přesáhne víc než 5.000, jsou zapotřebí 3 nabídky
 • veškeré údaje jsou uvedeny v Eurech

Abychom provedli vše stejným způsobem (u všech 9 partnerů), později budou k dispozici další nástroje.

Další požadavky

 • musí být vytvořena internetová stránka “Building Bridges”
 • potřebujeme subdodavatelského auditora po prvním a druhém roce
 1. Důležité body
 • Ujistěte se, že máte včas správnou pracovní sílu
 • Všechna jednání jsou v angličtině, proto mysleme na osoby, jejichž mateřským jazykem není angličtina (jako v mém případě), aby se v tomto období mohli začít učit!
 • Všichni partneři by měli mít k dispozici peníze, aby pokryli vlastní příspěvky, jakož i náklady na start-upy (předběžné financování)
 • Vězeňské společenství Nizozemí se chová jako “organizace žadatele” jménem všech partnerů.
 • EU předfinancuje projekt o 65% příspěvků EU a 35%, jakmile bude projekt hotový a všechny zprávy budou přijaty.
 • Vězeňské společenství Nizozemí bere na sebe finanční riziko, v případě, že nedodáme, co jsme slíbili. Abychom předešli tomuto riziku, převedeme všechny peníze (ve dvou várkách) do Vězeňského společenství Nizozemí. To pak dále převede peníze jednotlivým partnerům.

Vězeňské společenství Nizozemí bude tyto peníze převádět ve třech dílech. Jeden díl se převedl po první části příspěvku EU (30% z příspěvku EU) a další po schválení zprávy v prvním roce (35% z příspěvku EU ). Finální část bude následovat až poté, co 35% z příspěvku EU se převedlo (brzy 2016). Na základě toho si můžete vypočítat svou část, pokud budete mít 30, 35 a 35% své části příspěvku EU.

 1. Další kroky (některé z nich jsou urgentní)

V souladu s požadavkem Evropské unie, a tak získat konečné schválení, je nezbytné, aby všichni partneři urychleně vyplnili některé z dokumentů:

 • Dokument “Grantová dohoda“. Podpisem tohoto dokumentu, souhlasíte s principem, že EU bude převádět peníze na Vězeňské společenství Nizozemí (Gevangenenzorg Nederland). Jedná se konkrétně o dokument: PŘÍLOHA IV Mandáty (viz příloha)
 • Partneři projektu:

Gevangenenzorg Nederland

Vězeňské společenství Maďarsko

Confiar – Associação de Fraternidade Prisional

Makam Research GmbH

Vězeňské společenství Itálie Onlus

Mezinárodní vězeňské spolencenstvi

Confraternidad Carcelaria de España

Všichni z partnerů by měli být zapsáni do centrálního informačního systému EU. Registrace pak musí být dokončena spolu s kopiemi příslušných dokladů prostřednictvím právnické osoby.

Níže je k dispozici formulář:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Prosím podepište dokumenty, naskenujte je a pošlete digitální a papírovou verzi na:

 • digitalní verze: j.dejager@gevangenenzorg.nl
 • papírová verze: J. de Jager

PO Box 5042

2701 GA Zoetermeer, Nizozemsko

 • Prosím, přečtěte si bod č. 7 znovu, abyste byli připraveni na počáteční zasedání v březnu.
 • Pojďme jednat. Už se na to těším!
 • ———————————————————————————————————————-

Zpráva z října roku 2012, kdy se konal v Praze seminář k projektu Zacheův strom:

Program Zacheův strom

Prison Fellowship International (PFI) a Mezinárodní vězeňské společenství, o. s.  v měsíci říjnu 2012 uspořádalo v Praze třídenní seminář, který byl zaměřen na program Zacheův strom. Seminář zahrnoval úvod do oblasti restorativní justice, teoretické seznámení se s programem Zacheův strom a praktický nácvik jednotlivých kroků daného programu. Přednášejícím byla Lynette Parker z Prison Fellowship International z USA. Programu se účastnili zástupci Vězeňské služby ČR (kaplani, sociální pracovníci, psychologové), sociální kurátoři z městských úřadů, pracovníci občanských sdružení Za branou, Prak a Teen Challenge, dále předsedkyně Unie katolických žen, zástupci Římskokatolické či Bratrské církve, Armády spásy, Sestry Dobrého pastýře a řada členů a dobrovolníků působících v PFI.

Program Zacheův strom se zaměřuje na oběti a pachatele vzájemně nesouvisejících trestných činů, kteří mohou v rámci vzájemné interakce diskutovat o trestných činech a jejich dopadech. Pachatelé mají příležitost pochopit, jakou újmu trestná činnost přináší obětem, ale také společnosti. Naopak oběti mají možnost pochopit lidskou stránku pachatelů a vnitřně zpracovat svoje vlastní zkušenosti takovým způsobem, který napomáhá k jejich vyrovnání se s daným trestným činem. Cílem je napravení škody, jež trestným činem vznikla jak společnosti, tak především oběti. V rámci programu je hodnocen postoj a změny na straně pachatele a to před začátkem programu a po jeho zdárném ukončení.

Název Zacheův strom je odvozen od biblického příběhu Zachea a jeho setkání s Ježíšem. Jednotlivé biblické příběhy, se kterými je v rámci projektu pracováno, slouží účastníkům ke zkoumání vliv zločinu na oběti, pachatele a společnost, podněcují dialog o hodnotách, jimiž jsou přiznání, pokání, odpuštění, odčinění škody a usmíření.

Projekt vznikl v roce 1998 v americkém Texasu a postupně se rozšířil do celého světa. Nyní je realizován ve 27 zemích, např. v Anglii, Walesu, Itálii, Novém Zélandě, Austrálii, ale také na Filipínách, ve Rwandě, Kolumbii či Bolívii. Program Zacheův strom patří do restorativní justice, v rámci které je kladen důraz na převzetí odpovědnosti za trestné činy ze strany pachatele a snaha o napravení škody a na aktivní zapojení oběti trestného činu do trestního řízení a umožnění získání satisfakce za způsobenou škodu.

Mgr. Markéta Zimová

Zástupce věc výkonu vazby a trestu

a tisková mluvčí Vazební věznice Olomouc